รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๔ - วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพฤติไซรสูงงามฐิตโสภโณวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระวาลย์กลิ่นกลัดฐานิสฺสโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระชฤชัยสืบดาชยธมฺโมวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสมนึกสว่างวงศ์สินปญฺญาทีโปวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระนรากรไชยเทศอคฺคปญฺโญวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระประชาสิริไกรกุลวงศ์ปญฺญาทีโปวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระอนุชิตหอมทองอโนมคุโณวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระเดโชชัยแก้วเปียอคฺคเตโชวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระชนะพลใจเอี่ยมอาวุธธมฺโมวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระเกียรติวงษ์ฤทธิ์ฐานิสฺสโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระปรีดาเถื่อนเล็กสุภกิจฺโจวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระกิตติพงศ์ปานพิมพ์สุทฺธสทฺโธวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระนาวินเกตุนาคมเหสกฺโขวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระกานตพงศ์แสงสว่างวรโชโตวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระนฤเบศร์เหมือนบุญสุนฺทรปุญฺโญวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
16สามเณรณัฐภัทรแดงเทโพธิ์วัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระวัชรินทร์แก้วกองนอกอคฺควโรวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระณัฐพงศ์จันทร์จรัสสุขจนฺทโกวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระเขมกรทิมจำลองเจริญเขมจาโรวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระพงศกรเฟื่องภักดีฐิตวีโรวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
21พระวรยศประกอบขนฺติพโลวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระอภิรัตน์แววแขกิตฺติปญฺโญวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสุชาติธิราชัยอติลาโภวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระบุญชัยยิ้มวาสนาชิตมาโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระณัฐนันท์เลิศวิริยพันธ์สุธีโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระประเทื่องเกตุอ่ำญาณวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระพงษธรอุ่นเปียกนฺตสีโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระมงคลจันทะครชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระณัฐพลเลิศลาวีขนฺติธมฺโมวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสมบูรณ์นาคพสิทธิ์ชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระกรภัทร์เต็มรักคุณวีโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระปรเมศร์เพ็ชรล้วนมหาลาโภวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระวุฒิชัยจุฬารัตน์อาภาธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระพัฒนะกลิ่นถือศีลภทฺทโกวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระนนทกานต์ภู่เขียวสุมงฺคโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสุรินทร์อินมณีสุเมโธวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระณัฐพงศ์พ่วงสุดธมฺมวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระวสันต์นาคเงินอติเมโทวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระนิสันสังข์ทองกิตฺติปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระวงศกรกุลสยามเขมโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระวรุตน์คุ้มแว่นกตปุญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระอัศวินโรจน์สนธิกุลถาวโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสุรชัยเกลี้ยงดีสิริปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระอมรพงศ์อุมาลีชยธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
45สามเณรพงศกรธรรมยศวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระจำรองโยกัลยาฐาวิโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระฉัตรชัยอภิชัยมงคลอรุโณวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระสิทธิชัยท้วมปานสิริวณฺโณวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระกันตวิชญ์จงกิจจานนท์จนฺทธมฺโมวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระสอนเวียนสอนเวียนปญฺญาวโรวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี