รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรภัทร์ยานสาลีถิรสํวโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระชัยรัตน์นุชศรีอนุภทฺโทวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระกานต์สุนทรวัฒน์ฐานกโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระปริวรรตเข็มกลัดฐานุตฺตโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระคมสันสังข์นาคฐิติชโยวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรพัทสกรพิลาหา-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรพีรภาสวันสุข-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระสมนึกพรมมินถาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระกิตติศักดิ์ตุ้มน้อยยติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระอดิศักดิ์บังศรีจนฺทสาโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระสุทธิพงษ์นิ่มนนท์เตชธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระธนชัยเงินมากโชติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระพุฒิชัยสุภอมรพันธุ์ขนฺติธโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระอแลง อัมรินทร์รักชูมหาปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระอิทธิภูมิแก้วสุนทรขนฺติพโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระประนอมทองโสภาอมโรวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสุรพงษ์ศรีทองวิโรจน์ถาวโรวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระชานนท์เรืองสุวรรณสุภทฺโทวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระพรเทพสินทองจิรสุทฺโธวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระชนะชัยจรูญกูลธมฺมธโรวัดอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
21พระจีระพงษ์ศรีดานุชยโสธโลวัดเสาธงหินคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระบรรพตน้อยพรายกตธมฺโมวัดศรีราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระพิรัชพลเชี่ยวเชิงสันติโชติธมฺโมวัดสวนแก้วคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระภารดรศิริโกสิริปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระกำพลเดชพันธ์มหาปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระภานุวัฒน์ทองสร้อยภานุวฑฺฒโนวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
27สามเณรณัฐวุฒิภักศรี-วัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
28สามเณรธนกฤติ์ศรีสุวรรณ-วัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระพีรร์พิชญ์บำรุงชัยธรรมอคฺคธมฺโมวัดอัมพวันคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสุพจน์โสภาวันดีวิทูโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระปิยะเดชโกญจนาทจกฺกวโรวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระกฤตวัฒน์แจ่มใสกนฺตสีโลวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระลัทธพลวันทาเตชวณฺโณวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระเฉลิมชัยบัวงามปิยสีโลวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระอนุรักษ์สุขมะจนฺทโชโตวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสุริยยศลุทะภาคปิยสีโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระชนะโชติเทศแก้วอภินโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระพิสิษฐ์สมใจประเสริฐอภิสทฺโธวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระระวีสุขสุแพทย์กตธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระณรงค์รัตณ์สิงห์อยู่กมโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระจิรภัทรจูใจหาญสิริภทฺโทวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระณัฐพงษ์สมัยภักดีสุธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระภาคภูมิแสวงศิลป์สมจิตฺโตวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
44สามเณรพีรเดชวาฤทธิ์-วัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระวีระกิตติ์ลิ้มจูเจริญติกฺขวีโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระกรเอกแก้วจันทร์อภิวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระอภิณัฐทองแย้มอภินนฺโทวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระจุลมงคลสุวรรณราดาสุมงฺคโลวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระก้ำเสียงดังปสนฺนจิตฺโตวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระกรรธ์วุฒิเลิศเดชไพศาลโสภโณวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี