รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 51 ถึง 86 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระวีรศักดิ์เอกมอญวชิรธมฺโมวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
52พระนิรัญชุ่มแสงธมฺมรโตวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
53พระสุรเดชเลิศวัฒนนนท์สุรเตโชวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
54พระณพลจันทองเขมวิโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
55พระเกียรติวิสุทธิ์ลัดคุ่ยอาสโภวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
56พระนนทกิจรัตนาศน์พิทักษ์รติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
57พระธีรภัทรพรหมประสิทธิ์ธีรโภวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
58พระพรชัยพรหมประสิทธื์อุชุโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
59พระภัทราวุธฤทธิ์สำอางภทฺทิโยวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
60พระอภิชาติฉิมช้างวุฑฺฒิธมฺโมวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
61พระกฤตนนท์จันทร์ศิลาสุธมฺโมวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
62พระอาทิตย์ทองตันอมโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
63พระธนิสรมีกระจิตถาวโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
64พระกมลเทพโพอุดมฐิติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
65พระสราวุธอบเชยขนฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
66พระปรมิณโคกเทียนเมธิโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
67สามเณรทรงวุฒิไวยุวัฒน์-วัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
68พระวิศรุตหมื่นพันธ์จนฺทสาโรวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
69สามเณรเมธาสิทธิ์หงส์จินดาวรรณ-วัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
70พระไชยวัฒน์อินทร์แก้วปฏิวฑฺฒโนวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
71พระกิตติพงศ์อร่ามศรีสุทฺธวํโสวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
72พระสิทธิศักดิ์พูลสวัสดิ์สิริปุญฺโญวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
73พระพงษ์สิทธิ์สิทธิสุนทรจริสุทฺโธวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
74พระสุธนัยโอสถสุเมธโสวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
75พระมานะสังกระสินอมโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
76พระสามารถรุ่งเรืองปญฺญาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
77พระอนิรุทอ่วมแย้มอริโยวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
78พระวิรุธพึ่งบุญฐานธมฺโมวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
79พระณัฐวัฒน์อาจด่อนชาตเมธีวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
80พระปภังกรวิชัยวงษ์กิตฺติโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
81พระอรุณรุ่งเที่ยงตรงปฏิภาโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
82พระสหรัตน์อรพันธุ์ทิพย์ถาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
83พระสุรพงษ์รื่นเสือธมฺมิโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
84พระมงคลทองเทศคุณากโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
85พระสาโรชสังข์ขาวอรุโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
86สามเณรเฉลิมศักดิ์โพธิ์ทอง-วัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี