รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรทรงวุฒิไวยุวัฒน์-วัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระสุธนัยโอสถสุเมธโสวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสุพจน์โสภาวันดีวิทูโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
4พระกมลเทพโพอุดมฐิติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
5สามเณรเฉลิมศักดิ์โพธิ์ทอง-วัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระปรมิณโคกเทียนเมธิโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระปิยะเดชโกญจนาทจกฺกวโรวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระภาคภูมิแสวงศิลป์สมจิตฺโตวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระกฤตวัฒน์แจ่มใสกนฺตสีโลวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระอิทธิภูมิแก้วสุนทรขนฺติพโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระกรเอกแก้วจันทร์อภิวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระวีรศักดิ์เอกมอญวชิรธมฺโมวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระก้ำเสียงดังปสนฺนจิตฺโตวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระกรรธ์วุฒิเลิศเดชไพศาลโสภโณวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสุรเดชเลิศวัฒนนนท์สุรเตโชวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระชานนท์เรืองสุวรรณสุภทฺโทวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระอรุณรุ่งเที่ยงตรงปฏิภาโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระชนะโชติเทศแก้วอภินโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระกำพลเดชพันธ์มหาปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระพิรัชพลเชี่ยวเชิงสันติโชติธมฺโมวัดสวนแก้วคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระธนชัยเงินมากโชติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระปริวรรตเข็มกลัดฐานุตฺตโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระไชยวัฒน์อินทร์แก้วปฏิวฑฺฒโนวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระณัฐวัฒน์อาจด่อนชาตเมธีวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระอนิรุทอ่วมแย้มอริโยวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระกิตติพงศ์อร่ามศรีสุทฺธวํโสวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระสหรัตน์อรพันธุ์ทิพย์ถาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระสราวุธอบเชยขนฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระวิศรุตหมื่นพันธ์จนฺทสาโรวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
30สามเณรเมธาสิทธิ์หงส์จินดาวรรณ-วัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระจุลมงคลสุวรรณราดาสุมงฺคโลวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระพุฒิชัยสุภอมรพันธุ์ขนฺติธโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระกานต์สุนทรวัฒน์ฐานกโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระระวีสุขสุแพทย์กตธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระอนุรักษ์สุขมะจนฺทโชโตวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระพรเทพสินทองจิรสุทฺโธวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพงษ์สิทธิ์สิทธิสุนทรจริสุทฺโธวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระณรงค์รัตณ์สิงห์อยู่กมโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระคมสันสังข์นาคฐิติชโยวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระสาโรชสังข์ขาวอรุโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระมานะสังกระสินอมโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระพิสิษฐ์สมใจประเสริฐอภิสทฺโธวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระณัฐพงษ์สมัยภักดีสุธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระภารดรศิริโกสิริปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
45สามเณรธนกฤติ์ศรีสุวรรณ-วัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระสุรพงษ์ศรีทองวิโรจน์ถาวโรวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระจีระพงษ์ศรีดานุชยโสธโลวัดเสาธงหินคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระปภังกรวิชัยวงษ์กิตฺติโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
49สามเณรพีรเดชวาฤทธิ์-วัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
50สามเณรพีรภาสวันสุข-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี