รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพีรภาสวันสุข-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรเมธาสิทธิ์หงส์จินดาวรรณ-วัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
3สามเณรเฉลิมศักดิ์โพธิ์ทอง-วัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรพัทสกรพิลาหา-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
5สามเณรพีรเดชวาฤทธิ์-วัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรธนกฤติ์ศรีสุวรรณ-วัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรทรงวุฒิไวยุวัฒน์-วัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
8สามเณรณัฐวุฒิภักศรี-วัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระระวีสุขสุแพทย์กตธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระบรรพตน้อยพรายกตธมฺโมวัดศรีราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
11พระกฤตวัฒน์แจ่มใสกนฺตสีโลวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระณรงค์รัตณ์สิงห์อยู่กมโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระปภังกรวิชัยวงษ์กิตฺติโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระพุฒิชัยสุภอมรพันธุ์ขนฺติธโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระอิทธิภูมิแก้วสุนทรขนฺติพโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระสราวุธอบเชยขนฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระมงคลทองเทศคุณากโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระปิยะเดชโกญจนาทจกฺกวโรวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระวิศรุตหมื่นพันธ์จนฺทสาโรวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระอดิศักดิ์บังศรีจนฺทสาโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระอนุรักษ์สุขมะจนฺทโชโตวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระพงษ์สิทธิ์สิทธิสุนทรจริสุทฺโธวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระพรเทพสินทองจิรสุทฺโธวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระณัฐวัฒน์อาจด่อนชาตเมธีวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระกานต์สุนทรวัฒน์ฐานกโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระวิรุธพึ่งบุญฐานธมฺโมวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระปริวรรตเข็มกลัดฐานุตฺตโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระคมสันสังข์นาคฐิติชโยวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระกมลเทพโพอุดมฐิติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระวีระกิตติ์ลิ้มจูเจริญติกฺขวีโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระธนิสรมีกระจิตถาวโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสมนึกพรมมินถาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสหรัตน์อรพันธุ์ทิพย์ถาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระสุรพงษ์ศรีทองวิโรจน์ถาวโรวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระกรภัทร์ยานสาลีถิรสํวโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระชนะชัยจรูญกูลธมฺมธโรวัดอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
37พระนิรัญชุ่มแสงธมฺมรโตวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระสุรพงษ์รื่นเสือธมฺมิโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระธีรภัทรพรหมประสิทธิ์ธีรโภวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระสามารถรุ่งเรืองปญฺญาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระอรุณรุ่งเที่ยงตรงปฏิภาโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระไชยวัฒน์อินทร์แก้วปฏิวฑฺฒโนวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระก้ำเสียงดังปสนฺนจิตฺโตวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระเฉลิมชัยบัวงามปิยสีโลวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระสุริยยศลุทะภาคปิยสีโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระภัทราวุธฤทธิ์สำอางภทฺทิโยวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระภานุวัฒน์ทองสร้อยภานุวฑฺฒโนวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระอแลง อัมรินทร์รักชูมหาปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระกำพลเดชพันธ์มหาปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระกิตติศักดิ์ตุ้มน้อยยติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี