รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกมลเทพโพอุดมฐิติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระกรภัทร์ยานสาลีถิรสํวโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระกรรธ์วุฒิเลิศเดชไพศาลโสภโณวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระกรเอกแก้วจันทร์อภิวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระกฤตนนท์จันทร์ศิลาสุธมฺโมวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระกฤตวัฒน์แจ่มใสกนฺตสีโลวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระกานต์สุนทรวัฒน์ฐานกโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระก้ำเสียงดังปสนฺนจิตฺโตวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระกำพลเดชพันธ์มหาปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระกิตติพงศ์อร่ามศรีสุทฺธวํโสวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระกิตติศักดิ์ตุ้มน้อยยติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระคมสันสังข์นาคฐิติชโยวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระจิรภัทรจูใจหาญสิริภทฺโทวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระจีระพงษ์ศรีดานุชยโสธโลวัดเสาธงหินคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระจุลมงคลสุวรรณราดาสุมงฺคโลวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระชนะชัยจรูญกูลธมฺมธโรวัดอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
17พระชนะโชติเทศแก้วอภินโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระชัยรัตน์นุชศรีอนุภทฺโทวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระชานนท์เรืองสุวรรณสุภทฺโทวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระณพลจันทองเขมวิโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระณรงค์รัตณ์สิงห์อยู่กมโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระณัฐพงษ์สมัยภักดีสุธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระณัฐวัฒน์อาจด่อนชาตเมธีวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
24สามเณรณัฐวุฒิภักศรี-วัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
25สามเณรทรงวุฒิไวยุวัฒน์-วัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
26สามเณรธนกฤติ์ศรีสุวรรณ-วัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระธนชัยเงินมากโชติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระธนิสรมีกระจิตถาวโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระธีรภัทรพรหมประสิทธิ์ธีรโภวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระนนทกิจรัตนาศน์พิทักษ์รติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระนิรัญชุ่มแสงธมฺมรโตวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระบรรพตน้อยพรายกตธมฺโมวัดศรีราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระปภังกรวิชัยวงษ์กิตฺติโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระปรมิณโคกเทียนเมธิโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระประนอมทองโสภาอมโรวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระปริวรรตเข็มกลัดฐานุตฺตโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระปิยะเดชโกญจนาทจกฺกวโรวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระพงษ์สิทธิ์สิทธิสุนทรจริสุทฺโธวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระพรชัยพรหมประสิทธื์อุชุโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระพรเทพสินทองจิรสุทฺโธวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
41สามเณรพัทสกรพิลาหา-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระพิรัชพลเชี่ยวเชิงสันติโชติธมฺโมวัดสวนแก้วคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระพิสิษฐ์สมใจประเสริฐอภิสทฺโธวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
44สามเณรพีรภาสวันสุข-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระพีรร์พิชญ์บำรุงชัยธรรมอคฺคธมฺโมวัดอัมพวันคณะจังหวัดนนทบุรี
46สามเณรพีรเดชวาฤทธิ์-วัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระพุฒิชัยสุภอมรพันธุ์ขนฺติธโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระภัทราวุธฤทธิ์สำอางภทฺทิโยวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระภาคภูมิแสวงศิลป์สมจิตฺโตวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระภานุวัฒน์ทองสร้อยภานุวฑฺฒโนวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี