รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชนะชัยจรูญกูลธมฺมธโรวัดอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
2พระกฤตนนท์จันทร์ศิลาสุธมฺโมวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระณพลจันทองเขมวิโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระจิรภัทรจูใจหาญสิริภทฺโทวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระอภิชาติฉิมช้างวุฑฺฒิธมฺโมวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระนิรัญชุ่มแสงธมฺมรโตวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระกิตติศักดิ์ตุ้มน้อยยติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระอาทิตย์ทองตันอมโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระภานุวัฒน์ทองสร้อยภานุวฑฺฒโนวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระมงคลทองเทศคุณากโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระอภิณัฐทองแย้มอภินนฺโทวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระประนอมทองโสภาอมโรวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระบรรพตน้อยพรายกตธมฺโมวัดศรีราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสุทธิพงษ์นิ่มนนท์เตชธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระชัยรัตน์นุชศรีอนุภทฺโทวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระอดิศักดิ์บังศรีจนฺทสาโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระเฉลิมชัยบัวงามปิยสีโลวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระพีรร์พิชญ์บำรุงชัยธรรมอคฺคธมฺโมวัดอัมพวันคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระสมนึกพรมมินถาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระธีรภัทรพรหมประสิทธิ์ธีรโภวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระพรชัยพรหมประสิทธื์อุชุโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
22สามเณรพัทสกรพิลาหา-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระวิรุธพึ่งบุญฐานธมฺโมวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระสิทธิศักดิ์พูลสวัสดิ์สิริปุญฺโญวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
25สามเณรณัฐวุฒิภักศรี-วัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระธนิสรมีกระจิตถาวโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระกรภัทร์ยานสาลีถิรสํวโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระอแลง อัมรินทร์รักชูมหาปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระนนทกิจรัตนาศน์พิทักษ์รติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสุรพงษ์รื่นเสือธมฺมิโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสามารถรุ่งเรืองปญฺญาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระภัทราวุธฤทธิ์สำอางภทฺทิโยวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระเกียรติวิสุทธิ์ลัดคุ่ยอาสโภวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระวีระกิตติ์ลิ้มจูเจริญติกฺขวีโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระสุริยยศลุทะภาคปิยสีโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระลัทธพลวันทาเตชวณฺโณวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
37สามเณรพีรภาสวันสุข-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
38สามเณรพีรเดชวาฤทธิ์-วัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระปภังกรวิชัยวงษ์กิตฺติโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระจีระพงษ์ศรีดานุชยโสธโลวัดเสาธงหินคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระสุรพงษ์ศรีทองวิโรจน์ถาวโรวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
42สามเณรธนกฤติ์ศรีสุวรรณ-วัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระภารดรศิริโกสิริปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระณัฐพงษ์สมัยภักดีสุธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระพิสิษฐ์สมใจประเสริฐอภิสทฺโธวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระมานะสังกระสินอมโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระสาโรชสังข์ขาวอรุโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระคมสันสังข์นาคฐิติชโยวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระณรงค์รัตณ์สิงห์อยู่กมโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระพงษ์สิทธิ์สิทธิสุนทรจริสุทฺโธวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี