รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระระวีสุขสุแพทย์กตธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระสาโรชสังข์ขาวอรุโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสามารถรุ่งเรืองปญฺญาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสหรัตน์อรพันธุ์ทิพย์ถาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสราวุธอบเชยขนฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระสมนึกพรมมินถาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระวีระกิตติ์ลิ้มจูเจริญติกฺขวีโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระวีรศักดิ์เอกมอญวชิรธมฺโมวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระวิศรุตหมื่นพันธ์จนฺทสาโรวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระวิรุธพึ่งบุญฐานธมฺโมวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระลัทธพลวันทาเตชวณฺโณวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระสิทธิศักดิ์พูลสวัสดิ์สิริปุญฺโญวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระมานะสังกระสินอมโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระมงคลทองเทศคุณากโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระภารดรศิริโกสิริปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระภานุวัฒน์ทองสร้อยภานุวฑฺฒโนวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระภาคภูมิแสวงศิลป์สมจิตฺโตวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระภัทราวุธฤทธิ์สำอางภทฺทิโยวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระพุฒิชัยสุภอมรพันธุ์ขนฺติธโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระพีรร์พิชญ์บำรุงชัยธรรมอคฺคธมฺโมวัดอัมพวันคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระพิสิษฐ์สมใจประเสริฐอภิสทฺโธวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระอนุรักษ์สุขมะจนฺทโชโตวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระไชยวัฒน์อินทร์แก้วปฏิวฑฺฒโนวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระเฉลิมชัยบัวงามปิยสีโลวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระเกียรติวิสุทธิ์ลัดคุ่ยอาสโภวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระอแลง อัมรินทร์รักชูมหาปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระอิทธิภูมิแก้วสุนทรขนฺติพโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระอาทิตย์ทองตันอมโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระอรุณรุ่งเที่ยงตรงปฏิภาโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระอภิณัฐทองแย้มอภินนฺโทวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอภิชาติฉิมช้างวุฑฺฒิธมฺโมวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระกรภัทร์ยานสาลีถิรสํวโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระอนิรุทอ่วมแย้มอริโยวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระอดิศักดิ์บังศรีจนฺทสาโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระสุรเดชเลิศวัฒนนนท์สุรเตโชวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสุริยยศลุทะภาคปิยสีโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระสุรพงษ์ศรีทองวิโรจน์ถาวโรวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระสุรพงษ์รื่นเสือธมฺมิโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระสุพจน์โสภาวันดีวิทูโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
40พระสุธนัยโอสถสุเมธโสวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระสุทธิพงษ์นิ่มนนท์เตชธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระคมสันสังข์นาคฐิติชโยวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระพิรัชพลเชี่ยวเชิงสันติโชติธมฺโมวัดสวนแก้วคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระณรงค์รัตณ์สิงห์อยู่กมโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระณพลจันทองเขมวิโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระชานนท์เรืองสุวรรณสุภทฺโทวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระชัยรัตน์นุชศรีอนุภทฺโทวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระชนะโชติเทศแก้วอภินโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระชนะชัยจรูญกูลธมฺมธโรวัดอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
50พระจุลมงคลสุวรรณราดาสุมงฺคโลวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี