รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระลัทธพลวันทาเตชวณฺโณวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระสิทธิศักดิ์พูลสวัสดิ์สิริปุญฺโญวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสาโรชสังข์ขาวอรุโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสามารถรุ่งเรืองปญฺญาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสหรัตน์อรพันธุ์ทิพย์ถาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระสราวุธอบเชยขนฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระสมนึกพรมมินถาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระวีระกิตติ์ลิ้มจูเจริญติกฺขวีโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระวีรศักดิ์เอกมอญวชิรธมฺโมวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระวิศรุตหมื่นพันธ์จนฺทสาโรวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระวิรุธพึ่งบุญฐานธมฺโมวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระสุทธิพงษ์นิ่มนนท์เตชธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระระวีสุขสุแพทย์กตธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระมานะสังกระสินอมโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระมงคลทองเทศคุณากโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระภารดรศิริโกสิริปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระภานุวัฒน์ทองสร้อยภานุวฑฺฒโนวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระภาคภูมิแสวงศิลป์สมจิตฺโตวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระภัทราวุธฤทธิ์สำอางภทฺทิโยวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระพุฒิชัยสุภอมรพันธุ์ขนฺติธโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
21สามเณรพีรเดชวาฤทธิ์-วัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระพีรร์พิชญ์บำรุงชัยธรรมอคฺคธมฺโมวัดอัมพวันคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระอภิชาติฉิมช้างวุฑฺฒิธมฺโมวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระไชยวัฒน์อินทร์แก้วปฏิวฑฺฒโนวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
25สามเณรเมธาสิทธิ์หงส์จินดาวรรณ-วัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
26สามเณรเฉลิมศักดิ์โพธิ์ทอง-วัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระเฉลิมชัยบัวงามปิยสีโลวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระเกียรติวิสุทธิ์ลัดคุ่ยอาสโภวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระอแลง อัมรินทร์รักชูมหาปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระอิทธิภูมิแก้วสุนทรขนฺติพโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอาทิตย์ทองตันอมโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระอรุณรุ่งเที่ยงตรงปฏิภาโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระอภิณัฐทองแย้มอภินนฺโทวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
34สามเณรพีรภาสวันสุข-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระอนุรักษ์สุขมะจนฺทโชโตวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระอนิรุทอ่วมแย้มอริโยวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระอดิศักดิ์บังศรีจนฺทสาโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระสุรเดชเลิศวัฒนนนท์สุรเตโชวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระสุริยยศลุทะภาคปิยสีโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระสุรพงษ์ศรีทองวิโรจน์ถาวโรวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระสุรพงษ์รื่นเสือธมฺมิโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระสุพจน์โสภาวันดีวิทูโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสุธนัยโอสถสุเมธโสวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระคมสันสังข์นาคฐิติชโยวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระณัฐพงษ์สมัยภักดีสุธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระณรงค์รัตณ์สิงห์อยู่กมโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระณพลจันทองเขมวิโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระชานนท์เรืองสุวรรณสุภทฺโทวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระชัยรัตน์นุชศรีอนุภทฺโทวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระชนะโชติเทศแก้วอภินโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี