รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุริยยศลุทะภาคปิยสีโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระชนะโชติเทศแก้วอภินโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระพิสิษฐ์สมใจประเสริฐอภิสทฺโธวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระระวีสุขสุแพทย์กตธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระณรงค์รัตณ์สิงห์อยู่กมโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระจิรภัทรจูใจหาญสิริภทฺโทวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระณัฐพงษ์สมัยภักดีสุธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระภาคภูมิแสวงศิลป์สมจิตฺโตวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
9สามเณรพีรเดชวาฤทธิ์-วัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระปิยะเดชโกญจนาทจกฺกวโรวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระกฤตวัฒน์แจ่มใสกนฺตสีโลวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระวีระกิตติ์ลิ้มจูเจริญติกฺขวีโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระกรเอกแก้วจันทร์อภิวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระอภิณัฐทองแย้มอภินนฺโทวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระจุลมงคลสุวรรณราดาสุมงฺคโลวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระก้ำเสียงดังปสนฺนจิตฺโตวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระอนุรักษ์สุขมะจนฺทโชโตวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระภารดรศิริโกสิริปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระกำพลเดชพันธ์มหาปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระภานุวัฒน์ทองสร้อยภานุวฑฺฒโนวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
21สามเณรณัฐวุฒิภักศรี-วัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
22สามเณรธนกฤติ์ศรีสุวรรณ-วัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสุพจน์โสภาวันดีวิทูโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
24พระพีรร์พิชญ์บำรุงชัยธรรมอคฺคธมฺโมวัดอัมพวันคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระวิศรุตหมื่นพันธ์จนฺทสาโรวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
26สามเณรเมธาสิทธิ์หงส์จินดาวรรณ-วัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระนนทกิจรัตนาศน์พิทักษ์รติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระธีรภัทรพรหมประสิทธิ์ธีรโภวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระพรชัยพรหมประสิทธื์อุชุโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระภัทราวุธฤทธิ์สำอางภทฺทิโยวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอภิชาติฉิมช้างวุฑฺฒิธมฺโมวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระกฤตนนท์จันทร์ศิลาสุธมฺโมวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระอาทิตย์ทองตันอมโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระธนิสรมีกระจิตถาวโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระกมลเทพโพอุดมฐิติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสราวุธอบเชยขนฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระปรมิณโคกเทียนเมธิโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
38สามเณรทรงวุฒิไวยุวัฒน์-วัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระไชยวัฒน์อินทร์แก้วปฏิวฑฺฒโนวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระกิตติพงศ์อร่ามศรีสุทฺธวํโสวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระสิทธิศักดิ์พูลสวัสดิ์สิริปุญฺโญวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระพงษ์สิทธิ์สิทธิสุนทรจริสุทฺโธวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสมนึกพรมมินถาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระกิตติศักดิ์ตุ้มน้อยยติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระอดิศักดิ์บังศรีจนฺทสาโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระสุทธิพงษ์นิ่มนนท์เตชธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระธนชัยเงินมากโชติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระพุฒิชัยสุภอมรพันธุ์ขนฺติธโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระอแลง อัมรินทร์รักชูมหาปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระอิทธิภูมิแก้วสุนทรขนฺติพโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี