รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต
ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 66 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมพงษ์พันฆ้องจนฺทสาโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระสมภพยมะคุปต์อาทโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระโยธินอุบลปญฺญาโภวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระคมสันต์สัตยประกอบกนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระนิรันดร์กลั่นจันทร์สิริภทฺโทวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระจักรฤกษ์สมบูรณ์ผลกิตติภทฺโทวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระปัจพลวรรธนะอมรถิรจิตฺโตวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
8สามเณรกิตติเดชตั้งมั่นดีวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระเจษฎาพานทองปิยธมฺโมวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระกฤษติศักดิ์ศรีเอียมจันทร์โชติญาโณวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระวรุตม์เลี้ยงรักษาวรสทฺโธวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระพัชรพลรตตะสาจนฺทสโรวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระกันยารอดคำทุยสุจิตฺโตวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระชัยสิทธิ์ปานปิ่นปญฺญาธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระพงศกรชื่นแพรกตปุญฺโญวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
16สามเณรธีรภัทร์รอดถนอมวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสิทธิชัยโคกกระชายธมฺมชโยวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระประสาททองปรอนจรณธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
19พระวิเชียรโพธิ์ทองอาธโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
20พระสิทธิ์ชัยยุระยาตร์รตนชโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
21พระมานะกลั่นด้วงเตชปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระศุภฤกษ์มุกดายสปาโลวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสมชายเทพพานิชธีรจิตฺโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
24พระชนะสุขคำมีสีลวฺฑโฒวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
25พระบรรจบด้วงต่ายปณีตจิตฺโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
26พระนิตินัยกันติสีโลจตฺตมโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระศัรัญญซอเสียงปญฺญาวโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
28พระศักดิ์รินทร์ศรีสมบัติญาณพโลวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสุธาวุทบูชาเชฏฺฐพนฺโธวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
30พระปฐมพลประทุมกตปฺญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสมบูรณ์ศรีภานุชาติสจฺจวโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระนภดลพรแจ่มใสกลฺยาณธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระวรเดชพรแจ่มใสอมรธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระบุญรอดปานทองสุปฺปญโญวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระสนองกมลผาดสุตธมฺโมวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระมงคลเพไรวรมฺงคโรวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระเมธัสศรีงามฐิตฺโสภโณวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระอนุรักษ์พึ่งตัวฐิตสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระนพรัตน์นามโมราอธิปัญโญวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระสมลักษณ์แสงทองถาวโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระธนกรพุกสวัสดิ์ขนฺติธโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระสวัสดิ์ฤทธีดีชุติณฺธโรวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสำรวยบุญเขียวยตฺวิโลวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระศิวรุตม์ยิ่งสกุลกิตฺติสาโรวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระชินพัฒน์หุ่นอินทร์จารุธมฺโมวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระวิชิตพลโอ่นใจรักธมฺมธโรวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระธนันท์ธรยศหนองทุ่มฉนฺทธมฺโมวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระเชิดพุกวัตชยธมฺโมวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
49พระสิตตรัตน์เจริญพรฐานิสสโรวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระสิริพันธ์พิมพ์พาสิริปญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี