รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 501 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธงชัยตรีเกษมฐานรโตวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระบุญพิทักษ์พรมมาลัยชยนฺโตวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสายชลจีนบางช้างสุทฺธิโกวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระจตุพรณ์เขมาคมกลฺยาโณวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระโชคชัยจีระวฑฺฒโนวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระณัฐพลชัยกุมกนฺตธมฺโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระกฤษณ์อินทกุลกนฺตธมฺโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระนันทวัฒน์น้อยราษฎร์อภิวโรวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสมรรถชัยนัยขจรสุภทฺโทวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระประสิทธิ์บุญฝัคเตชวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสมเจตน์มาหลุมขาวธมฺมกาโมวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระประสาทบุญมากอภิปาโลวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระไพรรัตน์หมอนดีฐิตาโภวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระชาลีปานรุ่งฐานวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระอนุรักษ์แก้วสว่างเขมวีโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระวิเชษฐ์รุ่งแก้วจารุธมฺโมวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระศุภวิชญ์จาทรปญฺญกาโมวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระพวงเพชรสุดสละฐานากโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระพงศกรแก้วโผงเผงเขมวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระนาวินจันทร์โอจนฺทปญฺโญวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระโกศลใจแสวงเขมวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
22สามเณรกรภัทร์มาหลุมขาววัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรภัทรพงศ์ศรีเมืองวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระณัฐสิทธิ์จันทร์พราหมณ์ชุตินฺธโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระนพดลจิตกระจ่างสุเมโธวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระเทิดสินทองธรรมชาติภูริจิตฺโตวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระนครินทร์สุขแสงแก้วอภิวํโสวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระนภรัตน์ปรีชานนท์สจฺจญาโณวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระสหรัฐฮามพิทักษ์ปญฺญาทีโปวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรณัฏฐวัฒน์ชนะกรสมบัติวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระสุชินมนชมชุติธมฺโมวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระทิวากรแจ้งอิ่มอธิวโรวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระณรงค์เดชจิตประพัตร์ฐานสมฺปนฺโนวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระวิชิตพูดจาฐิตาจาโรวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระชาติณรงค์รัตนโสภาอธิปุญฺโญวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระอรรถพลคุชิตาปญฺญาพโลวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระพลวิวัฒน์รัตนอยู่คล้ายฐิตวฑฺฒโนวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระศุภกรสุเมธโอฬารสิรินฺทรปุญฺโญวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระสยามสงคงคารตินฺธโรวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระธนโชติจริตวงษ์ธนโชโตวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระอำนาจเนียมบุญเจือกนฺตสีโลวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระธีรพงษ์ดำดีสิริธโรวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระอนันต์จองประดิษฐ์ฐิตสทฺโธวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระธีรภัทรจั่นจินดาขนฺติธโรวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระธราวุฒิแสงงิ้วอติเมโธวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระสมพรพานทองคุณาทโรวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระทะนัดปานนิ่มอนุภทฺโทวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระณรงค์สุขเจริญฐิตสุโขวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระทศพลพุ่มขู่กิตฺติญาโณวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระเลิศภิพงษ์ยะศาลาฐิตวํโสวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี