รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสายไหม
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 51 ถึง 100 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระศุภกฤตตั้งสกุลอภินันท์นรุตฺตโมวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
52พระวัชรพงศ์บูรณพัฒนาปรกฺกโมวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
53พระศาณุจงเจริญญาณสุทฺโธวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
54พระณฐพลสุพรรณ์กิตฺติปาโลวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
55พระทรงพลช้างชูกิตฺติสาโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
56พระณัฐพลเปล่งอรุณปญฺญาพโลวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
57พระภัคเมศฐ์อินทไชยโรจน์สุตธมฺโมวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
58พระสุทินแฉ่งประเสริฐอธิจิตฺโตวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
59พระพิสิษฐ์ชัยฤทธินาถปญฺญาวฑฺฒโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
60พระชลวิทย์วัดฟุ้งเฟื่องจิรวฑฺฒโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
61พระศุภกิจธรรมผลจารุวณฺโณวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
62พระชาตรีเจริญสลุงกิตฺติญาโณวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
63พระธนกฤตชายสนธิอนุตฺตโรวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
64พระพุฒิพงศ์คงเจริญฐานวโรวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
65พระอดิศรสนอ่องฐิตสทฺโธวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
66พระมานิตปิ่นแก้วฐิตกุสโลวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
67พระเสน่ห์รวมศิริฐิตวํโสวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
68พระจิรายุทธห้อยดีจิตฺตทนฺโตวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
69พระศิงขรลินทองภูริปญฺโญวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
70พระนฤพนธ์อินทะนะสนฺตมโนวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
71พระอนุวัฒน์วงษ์ภักดีภทฺทโกวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
72พระไตรทศบูชาฐานิสฺสโรวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
73สามเณรพุทธินันท์สุขประสิทธิ์-วัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
74พระปัญญาปัญญาวดีปญฺญาสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
75พระลูกผู้ชายสำเภออธิปญฺโญวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
76พระอาศนะพึงรูปเขมจาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
77พระสุนทรบัวขาวจิรธมฺโมวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
78สามเณรตาลาอองประชารามัญ-วัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
79พระสุนทรปะสิ่งชอบสุนฺทโรวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
80พระธนวุฒิชาญชิตรธนวุฑฺโฒวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
81พระพีรบูรณ์คงสุชาติธีรปุรโณวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
82พระภูมิสิทธิ์วรรณสนิทธมฺมสิทฺโธวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
83พระนวกรดิษฐ์เทศคุณากโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
84พระสมพงษ์ศรีสุขฐานวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
85พระสุรชัยบุญมีเขมปญฺโญวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
86พระอานันต์ศรีลาราชมหาปญฺโญวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
87พระนิรุทธ์ครองชื่นญาณวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
88พระธงชัยเนตรแสงชาคโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
89พระธวัชชัยเกษศรีรัตน์อมโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
90พระสมปองยอดอุบลถาวโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
91พระบุญยงค์คำเนียมปภงฺกโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
92พระอเนกอนันต์อุ่นละมัยปญฺญาวโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
93พระพงษ์เลิศฤทธิชูธานินทร์อธิปญฺโญวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
94พระอมรพิมานสมจิตฺโตวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
95พระโชติปานเนาว์พฺรหฺมวโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
96พระเจษฎาถนอมงามสีหธีโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
97พระไชยวุฒิบัวศรีมหาวีโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
98พระพิเชษฐ์แจ่มขวัญเมืองเขมวีโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
99พระสุชาติอุบลรัตน์วรวีโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
100สามเณรปวริศรุณรุทธิ์-วัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี