รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสายไหม
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรปวริศรุณรุทธิ์-วัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรอัครพลวรรณุลัย-วัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรพุทธินันท์สุขประสิทธิ์-วัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรตาลาอองประชารามัญ-วัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
5สามเณรภูริพัฒน์สันทัด-วัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรไชยพัฒน์เผ่าบริบูรณ์-วัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
7พระพชรพลพิทยะวงศ์กตคุโณวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระอัมพรเมฆฟักกนฺตวณฺโณวัดทำเลทองคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระณัฐพลภาสะฐิติกนฺตวีโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระธวัชชัยเครือโชติกนฺตสีโลวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระส.อ. วัชรพลบุญลิ้มกนฺตสีโลวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
12พระชัยวัฒน์มิ่งเหล็กกนฺตสีโลวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระสิทธิโชคชมไทยกมโลวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระสงวนพงศ์ประทุมกิตติปาโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระชาตรีเจริญสลุงกิตฺติญาโณวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระณฐพลสุพรรณ์กิตฺติปาโลวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระทรงพลช้างชูกิตฺติสาโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระธีรพลแก่นแก้วขนฺติพโลวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
19พระนวกรดิษฐ์เทศคุณากโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสุชาติจินเจนจตฺตมโลวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระพ.อ.อ. นำพลแสงจันทร์จตฺตมโลวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระศุภกิจธรรมผลจารุวณฺโณวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระจิรายุทธห้อยดีจิตฺตทนฺโตวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระวิษณุทองตุ้มจิตฺตทนฺโตวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระสุนทรบัวขาวจิรธมฺโมวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระชลวิทย์วัดฟุ้งเฟื่องจิรวฑฺฒโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระพ.อ.อ. วีระพงษ์ปิ่นเพชรจิรสุโภวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระไมตรีคุณโทชยวุฑฺโฒวัดทำเลทองคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระธงชัยเนตรแสงชาคโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
30พระรังสรรค์หวังเจริญชินวโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระศักดิ์ดาเนตรทิพย์ชุติปญฺโญวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระนิรุทธ์ครองชื่นญาณวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
33พระศาณุจงเจริญญาณสุทฺโธวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระกวินทร์อร่ามรสฐานวีโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระสมพงษ์ศรีสุขฐานวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
36พระพุฒิพงศ์คงเจริญฐานวโรวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระไตรทศบูชาฐานิสฺสโรวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระมานิตปิ่นแก้วฐิตกุสโลวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระฐิติกรสร้อยสูงเนินฐิตคุโณวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระประสิทธิ์แม้นใจดีฐิตคุโณวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระเสน่ห์รวมศิริฐิตวํโสวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระอดิศรสนอ่องฐิตสทฺโธวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระณฐารินทร์ศรีอยู่เดิมฐิตสทฺโธวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระภรัณยูดาวกรงแก้วฐิตสาโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระลาภิศเขียวโสภณฐิตสีโลวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระมนตรีสีห่มจันทร์ฐิติสมฺปนฺโนวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระยงยุทธประทุมติกฺขวีโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระสมปองยอดอุบลถาวโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระประมวลอ่อนศรีถิรธมฺโมวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
50พระรัชพงศ์แจ้งถิ่นทตฺตวณฺโณวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี