รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสายไหม
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคุณากรกงแก้วปิยสีโลวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
2พระณัฐพลกลับสงเคราะห์ปภาโตวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสุทันกลิ่นจันทร์สุทนฺโตวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระพีรบูรณ์คงสุชาติธีรปุรโณวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระพุฒิพงศ์คงเจริญฐานวโรวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระนิรุทธ์ครองชื่นญาณวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
7พระเจริญรัตน์คร้ามคงวงษ์เขมรตโนวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
8พระพุฒินาทคร่ำในเมืองวรญาโณวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระบุญยงค์คำเนียมปภงฺกโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระไมตรีคุณโทชยวุฑฺโฒวัดทำเลทองคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระนวพลงามสมพรอติพโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระศาณุจงเจริญญาณสุทฺโธวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระสมเกียรติจันทร์โพธิ์ภทฺทโกวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระธิติวุฒิจารุธมฺโมบุตรใสวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระสุชาติจินเจนจตฺตมโลวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระธนะศักดิ์ชนะไชยมหาวีโรวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระสิทธิโชคชมไทยกมโลวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระพิสิษฐ์ชัยฤทธินาถปญฺญาวฑฺฒโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระทรงพลช้างชูกิตฺติสาโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระธนวุฒิชาญชิตรธนวุฑฺโฒวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระธนกฤตชายสนธิอนุตฺตโรวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระจ.ท. ชัยณรงค์ชำนาญประดิษฐ์กุลอุทโยวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระจ.อ. กฤษณะชูชีพอรุโณวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระพงค์พัทธ์ชูแก้วปุณฺณวุฑฺโฒวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระภรัณยูดาวกรงแก้วฐิตสาโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระนวกรดิษฐ์เทศคุณากโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระปิยณัติดีเลิศทีปงฺกโรวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
28พระศุภกฤตตั้งสกุลอภินันท์นรุตฺตโมวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระเจษฎาถนอมงามสีหธีโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระวิษณุทองตุ้มจิตฺตทนฺโตวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระศุภกิจธรรมผลจารุวณฺโณวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระนิธิธรรมศิริสุชาโตวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
33พระพัฒนโชคนนทะชาติสุธมฺโมวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระธนาคารนะหุตานนท์อติวีโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระสุนทรบัวขาวจิรธมฺโมวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระไชยวุฒิบัวศรีมหาวีโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระณัฐพลบุญนิ่มสิริภทฺโทวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสุรชัยบุญมีเขมปญฺโญวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระส.อ. วัชรพลบุญลิ้มกนฺตสีโลวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
40พระไตรทศบูชาฐานิสฺสโรวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระวัชรพงศ์บูรณพัฒนาปรกฺกโมวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระฉัตรชัยประจักษ์จิตรธีรชโยวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
43สามเณรตาลาอองประชารามัญ-วัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระสงวนพงศ์ประทุมกิตติปาโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระยงยุทธประทุมติกฺขวีโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระสุนทรปะสิ่งชอบสุนฺทโรวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระปัญญาปัญญาวดีปญฺญาสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระศิวัชปัญญาใสสิริธโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระโชติปานเนาว์พฺรหฺมวโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระพ.อ.อ. วีระพงษ์ปิ่นเพชรจิรสุโภวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี