รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสายไหม
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกวินทร์อร่ามรสฐานวีโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระกิตติศักดิ์สิงห์เหลือสิริสกฺโกวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
3พระคุณากรกงแก้วปิยสีโลวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
4พระจ.ท. ชัยณรงค์ชำนาญประดิษฐ์กุลอุทโยวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระจ.อ. กฤษณะชูชีพอรุโณวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระจิรายุทธห้อยดีจิตฺตทนฺโตวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระฉัตรชัยประจักษ์จิตรธีรชโยวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
8พระชลวิทย์วัดฟุ้งเฟื่องจิรวฑฺฒโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระชัยวัฒน์มิ่งเหล็กกนฺตสีโลวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระชาตรีเจริญสลุงกิตฺติญาโณวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระชูชาติเลื่อนเพ็ชร์สุชาโตวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระฐิติกรสร้อยสูงเนินฐิตคุโณวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระฐิติพลศรีจันทร์อติพโลวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระณฐพลสุพรรณ์กิตฺติปาโลวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระณฐารินทร์ศรีอยู่เดิมฐิตสทฺโธวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระณัฐพลกลับสงเคราะห์ปภาโตวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
17พระณัฐพลบุญนิ่มสิริภทฺโทวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระณัฐพลภาสะฐิติกนฺตวีโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระณัฐพลเปล่งอรุณปญฺญาพโลวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระทรงพลช้างชูกิตฺติสาโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระทำนองแจ้งสว่างอธิปญฺโญวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระธงชัยเนตรแสงชาคโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
23พระธนกฤตชายสนธิอนุตฺตโรวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระธนกฤตสิริกุลโพธิทองสนฺตมโนวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระธนวุฒิชาญชิตรธนวุฑฺโฒวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระธนะศักดิ์ชนะไชยมหาวีโรวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระธนาคารนะหุตานนท์อติวีโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระธวัชชัยเกษศรีรัตน์อมโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
29พระธวัชชัยเครือโชติกนฺตสีโลวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระธิติวุฒิจารุธมฺโมบุตรใสวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระธีรพลแก่นแก้วขนฺติพโลวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
32พระธีรพัฒน์สืบสายอุปสนฺโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระนฤพนธ์อินทะนะสนฺตมโนวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระนวกรดิษฐ์เทศคุณากโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
35พระนวพลงามสมพรอติพโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระนิธิธรรมศิริสุชาโตวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
37พระนิรุทธ์ครองชื่นญาณวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
38พระบุญช่วยรอดอุไรภทฺทโกวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระบุญยงค์คำเนียมปภงฺกโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระปฏิภาณสิทธิเวชวิชฺชาธโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระประมวลอ่อนศรีถิรธมฺโมวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
42พระประวิทย์เจือจันทร์สิริภทฺโทวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระประสิทธิ์แม้นใจดีฐิตคุโณวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระปริยกรสมบูรณ์ปิยธมฺโมวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระปัญญาปัญญาวดีปญฺญาสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระปิยณัติดีเลิศทีปงฺกโรวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
47พระพ.อ.ท. ปัณณวิชญ์เข้มดิกุลปญฺญาวโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระพ.อ.อ. ธวัชชัยเถื่อนหงษาอนุตฺตโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระพ.อ.อ. นำพลแสงจันทร์จตฺตมโลวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระพ.อ.อ. วีระพงษ์ปิ่นเพชรจิรสุโภวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี