รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสายไหม
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกวินทร์อร่ามรสฐานวีโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระกิตติศักดิ์สิงห์เหลือสิริสกฺโกวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
3พระคุณากรกงแก้วปิยสีโลวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
4พระจ.ท. ชัยณรงค์ชำนาญประดิษฐ์กุลอุทโยวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระจ.อ. กฤษณะชูชีพอรุโณวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระจิรายุทธห้อยดีจิตฺตทนฺโตวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระฉัตรชัยประจักษ์จิตรธีรชโยวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
8พระชลวิทย์วัดฟุ้งเฟื่องจิรวฑฺฒโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระชัยวัฒน์มิ่งเหล็กกนฺตสีโลวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระชาตรีเจริญสลุงกิตฺติญาโณวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระชูชาติเลื่อนเพ็ชร์สุชาโตวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระฐิติกรสร้อยสูงเนินฐิตคุโณวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระฐิติพลศรีจันทร์อติพโลวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระณฐพลสุพรรณ์กิตฺติปาโลวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระณฐารินทร์ศรีอยู่เดิมฐิตสทฺโธวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระณัฐพลกลับสงเคราะห์ปภาโตวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
17พระณัฐพลบุญนิ่มสิริภทฺโทวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระณัฐพลภาสะฐิติกนฺตวีโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระณัฐพลเปล่งอรุณปญฺญาพโลวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรตาลาอองประชารามัญ-วัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระทรงพลช้างชูกิตฺติสาโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระทำนองแจ้งสว่างอธิปญฺโญวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระธงชัยเนตรแสงชาคโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
24พระธนกฤตชายสนธิอนุตฺตโรวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระธนกฤตสิริกุลโพธิทองสนฺตมโนวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระธนวุฒิชาญชิตรธนวุฑฺโฒวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระธนะศักดิ์ชนะไชยมหาวีโรวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระธนาคารนะหุตานนท์อติวีโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระธวัชชัยเกษศรีรัตน์อมโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
30พระธวัชชัยเครือโชติกนฺตสีโลวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระธิติวุฒิจารุธมฺโมบุตรใสวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระธีรพลแก่นแก้วขนฺติพโลวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
33พระธีรพัฒน์สืบสายอุปสนฺโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระนฤพนธ์อินทะนะสนฺตมโนวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระนวกรดิษฐ์เทศคุณากโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
36พระนวพลงามสมพรอติพโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระนิธิธรรมศิริสุชาโตวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
38พระนิรุทธ์ครองชื่นญาณวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระบุญช่วยรอดอุไรภทฺทโกวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระบุญยงค์คำเนียมปภงฺกโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระปฏิภาณสิทธิเวชวิชฺชาธโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระประมวลอ่อนศรีถิรธมฺโมวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
43พระประวิทย์เจือจันทร์สิริภทฺโทวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระประสิทธิ์แม้นใจดีฐิตคุโณวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระปริยกรสมบูรณ์ปิยธมฺโมวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
46สามเณรปวริศรุณรุทธิ์-วัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระปัญญาปัญญาวดีปญฺญาสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระปิยณัติดีเลิศทีปงฺกโรวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
49พระพ.อ.ท. ปัณณวิชญ์เข้มดิกุลปญฺญาวโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระพ.อ.อ. ธวัชชัยเถื่อนหงษาอนุตฺตโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี