รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสายไหม
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรุตม์ไพรศรปิยวณฺโณวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระอาทิตย์ระเบียบดีอธิปญฺโญวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระณฐารินทร์ศรีอยู่เดิมฐิตสทฺโธวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระธนกฤตสิริกุลโพธิทองสนฺตมโนวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระธนะศักดิ์ชนะไชยมหาวีโรวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระสมเกียรติจันทร์โพธิ์ภทฺทโกวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระศรุตภูฮงรติโกวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระอนันตชัยโพธิ์ประยูรอนุตฺตโรวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
9สามเณรอัครพลวรรณุลัย-วัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระมนตรีสีห่มจันทร์ฐิติสมฺปนฺโนวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระศิวัชปัญญาใสสิริธโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระนวพลงามสมพรอติพโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระยงยุทธประทุมติกฺขวีโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระสงวนพงศ์ประทุมกิตติปาโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระรัชพงศ์แจ้งถิ่นทตฺตวณฺโณวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระธนาคารนะหุตานนท์อติวีโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระอัษฎายุธผลอำไพภทฺราวุโธวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระสุทธิราชแสงแป้นสทฺธาธิโกวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระวิษณุแพงสอนวิสุทฺโธวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระชูชาติเลื่อนเพ็ชร์สุชาโตวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระพ.อ.อ. นำพลแสงจันทร์จตฺตมโลวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระพ.อ.อ. ธวัชชัยเถื่อนหงษาอนุตฺตโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระพ.อ.ท. ปัณณวิชญ์เข้มดิกุลปญฺญาวโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระจ.ท. ชัยณรงค์ชำนาญประดิษฐ์กุลอุทโยวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระจ.อ. กฤษณะชูชีพอรุโณวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระพ.อ.อ. วีระพงษ์ปิ่นเพชรจิรสุโภวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระอัมรินทร์เกรียงเกร็ดนรินฺโทวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
28สามเณรภูริพัฒน์สันทัด-วัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระปฏิภาณสิทธิเวชวิชฺชาธโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระกวินทร์อร่ามรสฐานวีโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระศุภกฤตตั้งสกุลอภินันท์นรุตฺตโมวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระวัชรพงศ์บูรณพัฒนาปรกฺกโมวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระศาณุจงเจริญญาณสุทฺโธวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระณฐพลสุพรรณ์กิตฺติปาโลวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระทรงพลช้างชูกิตฺติสาโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสินธุเจริญวงศ์อติภทฺโทวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
37พระประมวลอ่อนศรีถิรธมฺโมวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
38พระลาภิศเขียวโสภณฐิตสีโลวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระเจริญรัตน์คร้ามคงวงษ์เขมรตโนวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
40พระกิตติศักดิ์สิงห์เหลือสิริสกฺโกวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
41พระฉัตรชัยประจักษ์จิตรธีรชโยวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
42พระวุฒิภัทรแสงฤทธิ์อติภทฺโทวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
43พระประวิทย์เจือจันทร์สิริภทฺโทวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระศักดิ์ดาเนตรทิพย์ชุติปญฺโญวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระพุฒินาทคร่ำในเมืองวรญาโณวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระปริยกรสมบูรณ์ปิยธมฺโมวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระฐิติพลศรีจันทร์อติพโลวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระธีรพัฒน์สืบสายอุปสนฺโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระพงค์พัทธ์ชูแก้วปุณฺณวุฑฺโฒวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระวิศรุตใจกาวินอคฺคปญฺโญวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี