รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๑ - วัดอมฤตวารี
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพาสุกรีไร้โจวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
2สามเณรโสดาบันงามยิ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
3สามเณรอานนประจำพรรควัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
4สามเณรสิทธินนท์แซ่เฮ่อวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
5สามเณรวุฒิชัยแป้นเงินวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
6สามเณรพิชิตงามยิ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
7สามเณรพนาจะมุ้งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระเอกลักษณ์วัฒนวิกย์กิจกตธมฺโมวัดจักษาภัทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระจิรวัฒน์ต่วนพิมายกิตฺติวฑฺฒโนวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระเจษฏาโคตรธรรมกุสลจิตฺโตวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระขนิฐสดิษสรขนฺติวโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระทักดนัยษ์สุดสอาดคุณวโรวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระวัชรินทร์คล้ายเดชจตฺตวีโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระอนุวัฒน์คล้ายหัดจนฺทสาโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระจิรายุหัฐบูรณ์จนฺทโชโตวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระพรพลสมถะธัญกรณ์จารุวณฺโณวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระวิบูลย์ศักดิ์กาญจนาจารุวณฺโณวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระวิณัตภูศรีจิตฺตนนฺโทวัดสังกัสรัตนคีรีคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระณัฐวุฒิพินผ่องญานพโลวัดเกาะเทโพคณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระยุรนันท์เมณกูลฐานวโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระธะเนตร์ไทยวัฒนะฐิตญาโณวัดเขาพะแวงคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระสัมพันธ์โกลาหะนะฐิติญาโณวัดหนองพังค่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระธนะศักดิ์วรศิริฑีฆวโรวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระธนวรรธน์พรมกล่ำธนปญฺโญวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระเผ่าศรีโพธาธนปญฺโญวัดคลองหินคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระปรัญชัยจุฬานนท์ธรชโยวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระกัมปนาทจำนงค์ธีรปญฺโญวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระบุญยืนเพียรธัญญะปชฺโชโตวัดอัมพวันคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระฉันทวัฒน์เส็งหะพันธุ์ปญฺญาวชิโรวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระปัญญวิชย์แก้วเกษการณ์ปญฺญาวชิโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระสำอางค์ห้อยมาลาปภากโรวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระวิริยะสวัสดีปภากโรวัดดอนขวางคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระธงไชยวรรณฉวีปิยสีโลวัดภูมิธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระพัลลภฤกษ์วิเชียรปุญญวลฺลโภวัดใหม่จันทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระวันเฉลิมแก้ววิเชียรปุญฺญมงฺคโลวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระกรวิชญ์ไวกสิกรณ์พลวิชฺโชวัดศรีประมุขคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระณัฐภัทรจำปาภทฺทธีโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระมงคลเพชรรัตน์มงฺคลธมฺโมวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระนันทกรอัมรนันท์ยติธมฺโมวัดเนินเหล็กคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระโยธินคงคาวฑฺฒโนวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระทยากรศรีเหราวราโภวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระนครินทร์ครุธพันธ์วิริโยวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระวีระศักดิ์จันทร์กรวีรสกฺโกวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระนพพลเฉลยญาณสนฺตจิตโตวัดบุญลือคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระสันติชัยบัวอุไรสนฺติกโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระสมศักดิ์เจริญวงษ์สมสโกวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระทรงพลก้อนนาคสิริภทฺโทวัดหนองสลิดคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระมงคลการะสิริวณฺโณวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระกิตติพงศ์ยอดนาคสีลสุทฺโธวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
50พระดิชวัฒน์วงศ์วิริยเมธีสุธมฺมชุตินฺธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี