รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๑ - วัดอมฤตวารี
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรวิชญ์ไวกสิกรณ์พลวิชฺโชวัดศรีประมุขคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระกัมปนาทจำนงค์ธีรปญฺโญวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระกิตติพงศ์ยอดนาคสีลสุทฺโธวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระขนิฐสดิษสรขนฺติวโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระจรัญโชติศรีสุภาจาโรวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระจิรวัฒน์ต่วนพิมายกิตฺติวฑฺฒโนวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระจิรัฎฐ์ธนโพธิ์วงศาสุธมฺมอนิญฺชิโตวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระจิรายุหัฐบูรณ์จนฺทโชโตวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระฉันทวัฒน์เส็งหะพันธุ์ปญฺญาวชิโรวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระณัฐพลคำแสงอุปสนฺโตวัดหนองหญ้านางคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระณัฐภัทรจำปาภทฺทธีโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระณัฐวุฒิพินผ่องญานพโลวัดเกาะเทโพคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระดิชวัฒน์วงศ์วิริยเมธีสุธมฺมชุตินฺธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระทยากรศรีเหราวราโภวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระทรงพลก้อนนาคสิริภทฺโทวัดหนองสลิดคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระทักดนัยษ์สุดสอาดคุณวโรวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระธงไชยวรรณฉวีปิยสีโลวัดภูมิธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระธนวรรธน์พรมกล่ำธนปญฺโญวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระธนะศักดิ์วรศิริฑีฆวโรวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระธะเนตร์ไทยวัฒนะฐิตญาโณวัดเขาพะแวงคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระธัญญาหวลอาลัยอคฺคปญฺโญวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระธีระพงศ์นกทนงค์โชติปญฺโญวัดหนองหญ้านางคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระนครินทร์ครุธพันธ์วิริโยวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระนพพลเฉลยญาณสนฺตจิตโตวัดบุญลือคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระนันทกรอัมรนันท์ยติธมฺโมวัดเนินเหล็กคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระบุญยืนเพียรธัญญะปชฺโชโตวัดอัมพวันคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระปฏิภาณอุดมลาภอาภากโรวัดธรรมโฆษกคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระปรัญชัยจุฬานนท์ธรชโยวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระปัญญวิชย์แก้วเกษการณ์ปญฺญาวชิโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
30สามเณรพนาจะมุ้งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระพรพลสมถะธัญกรณ์จารุวณฺโณวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระพัลลภฤกษ์วิเชียรปุญญวลฺลโภวัดใหม่จันทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
33สามเณรพาสุกรีไร้โจวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
34สามเณรพิชิตงามยิ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระภานุพงศ์เปรมจิตรสุภวํโสวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระมงคลการะสิริวณฺโณวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระมงคลเพชรรัตน์มงฺคลธมฺโมวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระยุรนันท์เมณกูลฐานวโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระรุจิกรทวีรักษ์อุทยกโรวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระวัชรินทร์คล้ายเดชจตฺตวีโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระวัฒนาชมมะลิสุภกิจฺโจวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระวันเฉลิมแก้ววิเชียรปุญฺญมงฺคโลวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระวิชัยเมฆาธรรมสุธมฺมเตชธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระวิณัตภูศรีจิตฺตนนฺโทวัดสังกัสรัตนคีรีคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระวิบูลย์ศักดิ์กาญจนาจารุวณฺโณวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระวิริยะสวัสดีปภากโรวัดดอนขวางคณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระวีระพงศ์ปรีเปรมสุเมโธวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระวีระศักดิ์จันทร์กรวีรสกฺโกวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
49สามเณรวุฒิชัยแป้นเงินวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
50พระสนามทวีทาอนามโยวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี