รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๑ - วัดอมฤตวารี
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทรงพลก้อนนาคสิริภทฺโทวัดหนองสลิดคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระวิบูลย์ศักดิ์กาญจนาจารุวณฺโณวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระมงคลการะสิริวณฺโณวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระโยธินคงคาวฑฺฒโนวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระนครินทร์ครุธพันธ์วิริโยวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระอนุวัฒน์คล้ายหัดจนฺทสาโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระวัชรินทร์คล้ายเดชจตฺตวีโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระณัฐพลคำแสงอุปสนฺโตวัดหนองหญ้านางคณะจังหวัดอุทัยธานี
9สามเณรโสดาบันงามยิ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
10สามเณรพิชิตงามยิ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
11สามเณรพนาจะมุ้งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระวีระศักดิ์จันทร์กรวีรสกฺโกวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระกัมปนาทจำนงค์ธีรปญฺโญวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระณัฐภัทรจำปาภทฺทธีโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระปรัญชัยจุฬานนท์ธรชโยวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระวัฒนาชมมะลิสุภกิจฺโจวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระจิรวัฒน์ต่วนพิมายกิตฺติวฑฺฒโนวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระสนามทวีทาอนามโยวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระรุจิกรทวีรักษ์อุทยกโรวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระจิรัฎฐ์ธนโพธิ์วงศาสุธมฺมอนิญฺชิโตวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระธีระพงศ์นกทนงค์โชติปญฺโญวัดหนองหญ้านางคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระอาทิตย์บัวบานอกิญฺจโนวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระสันติชัยบัวอุไรสนฺติกโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
24สามเณรอานนประจำพรรควัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระวีระพงศ์ปรีเปรมสุเมโธวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระธนวรรธน์พรมกล่ำธนปญฺโญวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระณัฐวุฒิพินผ่องญานพโลวัดเกาะเทโพคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระวิณัตภูศรีจิตฺตนนฺโทวัดสังกัสรัตนคีรีคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระกิตติพงศ์ยอดนาคสีลสุทฺโธวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระพัลลภฤกษ์วิเชียรปุญญวลฺลโภวัดใหม่จันทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระดิชวัฒน์วงศ์วิริยเมธีสุธมฺมชุตินฺธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระธงไชยวรรณฉวีปิยสีโลวัดภูมิธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระธนะศักดิ์วรศิริฑีฆวโรวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระเอกลักษณ์วัฒนวิกย์กิจกตธมฺโมวัดจักษาภัทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระสมศักดิ์วินิจสรอตฺถโกวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระทยากรศรีเหราวราโภวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระเผ่าศรีโพธาธนปญฺโญวัดคลองหินคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระขนิฐสดิษสรขนฺติวโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระพรพลสมถะธัญกรณ์จารุวณฺโณวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระวิริยะสวัสดีปภากโรวัดดอนขวางคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระทักดนัยษ์สุดสอาดคุณวโรวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระธัญญาหวลอาลัยอคฺคปญฺโญวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระสำอางค์ห้อยมาลาปภากโรวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระจิรายุหัฐบูรณ์จนฺทโชโตวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระนันทกรอัมรนันท์ยติธมฺโมวัดเนินเหล็กคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระปฏิภาณอุดมลาภอาภากโรวัดธรรมโฆษกคณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระสมศักดิ์เจริญวงษ์สมสโกวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระนพพลเฉลยญาณสนฺตจิตโตวัดบุญลือคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระภานุพงศ์เปรมจิตรสุภวํโสวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
50พระมงคลเพชรรัตน์มงฺคลธมฺโมวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี