รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๑ - วัดอมฤตวารี
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิบูลย์ศักดิ์กาญจนาจารุวณฺโณวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระพรพลสมถะธัญกรณ์จารุวณฺโณวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระพัลลภฤกษ์วิเชียรปุญญวลฺลโภวัดใหม่จันทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระโยธินคงคาวฑฺฒโนวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระเอกลักษณ์วัฒนวิกย์กิจกตธมฺโมวัดจักษาภัทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระภานุพงศ์เปรมจิตรสุภวํโสวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระมงคลการะสิริวณฺโณวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระมงคลเพชรรัตน์มงฺคลธมฺโมวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระยุรนันท์เมณกูลฐานวโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระรุจิกรทวีรักษ์อุทยกโรวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระวัชรินทร์คล้ายเดชจตฺตวีโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระวัฒนาชมมะลิสุภกิจฺโจวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระวันเฉลิมแก้ววิเชียรปุญฺญมงฺคโลวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระวิชัยเมฆาธรรมสุธมฺมเตชธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระวิณัตภูศรีจิตฺตนนฺโทวัดสังกัสรัตนคีรีคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระกรวิชญ์ไวกสิกรณ์พลวิชฺโชวัดศรีประมุขคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระวิริยะสวัสดีปภากโรวัดดอนขวางคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระวีระพงศ์ปรีเปรมสุเมโธวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระวีระศักดิ์จันทร์กรวีรสกฺโกวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระเผ่าศรีโพธาธนปญฺโญวัดคลองหินคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระสนามทวีทาอนามโยวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระสมศักดิ์วินิจสรอตฺถโกวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระสมศักดิ์เจริญวงษ์สมสโกวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระสันติชัยบัวอุไรสนฺติกโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระสัมพันธ์โกลาหะนะฐิติญาโณวัดหนองพังค่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระสำอางค์ห้อยมาลาปภากโรวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระเจษฏาโคตรธรรมกุสลจิตฺโตวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระอนุวัฒน์คล้ายหัดจนฺทสาโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระอาคมโคกบัวอคฺคธมฺโมวัดคลองหินคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระอาทิตย์บัวบานอกิญฺจโนวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระทักดนัยษ์สุดสอาดคุณวโรวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระกัมปนาทจำนงค์ธีรปญฺโญวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระกิตติพงศ์ยอดนาคสีลสุทฺโธวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระขนิฐสดิษสรขนฺติวโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระจรัญโชติศรีสุภาจาโรวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระจิรวัฒน์ต่วนพิมายกิตฺติวฑฺฒโนวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระจิรัฎฐ์ธนโพธิ์วงศาสุธมฺมอนิญฺชิโตวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระจิรายุหัฐบูรณ์จนฺทโชโตวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระฉันทวัฒน์เส็งหะพันธุ์ปญฺญาวชิโรวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระณัฐพลคำแสงอุปสนฺโตวัดหนองหญ้านางคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระณัฐภัทรจำปาภทฺทธีโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระณัฐวุฒิพินผ่องญานพโลวัดเกาะเทโพคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระดิชวัฒน์วงศ์วิริยเมธีสุธมฺมชุตินฺธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระทยากรศรีเหราวราโภวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระทรงพลก้อนนาคสิริภทฺโทวัดหนองสลิดคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระธงไชยวรรณฉวีปิยสีโลวัดภูมิธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระธนวรรธน์พรมกล่ำธนปญฺโญวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระธนะศักดิ์วรศิริฑีฆวโรวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระธะเนตร์ไทยวัฒนะฐิตญาโณวัดเขาพะแวงคณะจังหวัดอุทัยธานี
50พระธัญญาหวลอาลัยอคฺคปญฺโญวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี