รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๑ - วัดอมฤตวารี
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวัฒนาชมมะลิสุภกิจฺโจวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
2สามเณรวุฒิชัยแป้นเงินวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระวีระศักดิ์จันทร์กรวีรสกฺโกวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระวีระพงศ์ปรีเปรมสุเมโธวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระวิริยะสวัสดีปภากโรวัดดอนขวางคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระวิบูลย์ศักดิ์กาญจนาจารุวณฺโณวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระวิณัตภูศรีจิตฺตนนฺโทวัดสังกัสรัตนคีรีคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระวิชัยเมฆาธรรมสุธมฺมเตชธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระวันเฉลิมแก้ววิเชียรปุญฺญมงฺคโลวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระสนามทวีทาอนามโยวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระวัชรินทร์คล้ายเดชจตฺตวีโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระรุจิกรทวีรักษ์อุทยกโรวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระยุรนันท์เมณกูลฐานวโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระมงคลเพชรรัตน์มงฺคลธมฺโมวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระมงคลการะสิริวณฺโณวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระภานุพงศ์เปรมจิตรสุภวํโสวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
17สามเณรพิชิตงามยิ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
18สามเณรพาสุกรีไร้โจวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระสมศักดิ์วินิจสรอตฺถโกวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระสมศักดิ์เจริญวงษ์สมสโกวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระสันติชัยบัวอุไรสนฺติกโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระสัมพันธ์โกลาหะนะฐิติญาโณวัดหนองพังค่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระสำอางค์ห้อยมาลาปภากโรวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
24สามเณรสิทธินนท์แซ่เฮ่อวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระอนุวัฒน์คล้ายหัดจนฺทสาโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระอาคมโคกบัวอคฺคธมฺโมวัดคลองหินคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระอาทิตย์บัวบานอกิญฺจโนวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
28สามเณรอานนประจำพรรควัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระเจษฏาโคตรธรรมกุสลจิตฺโตวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระเผ่าศรีโพธาธนปญฺโญวัดคลองหินคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระเอกลักษณ์วัฒนวิกย์กิจกตธมฺโมวัดจักษาภัทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระโยธินคงคาวฑฺฒโนวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
33สามเณรโสดาบันงามยิ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระธงไชยวรรณฉวีปิยสีโลวัดภูมิธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระกัมปนาทจำนงค์ธีรปญฺโญวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระกิตติพงศ์ยอดนาคสีลสุทฺโธวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระขนิฐสดิษสรขนฺติวโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระจรัญโชติศรีสุภาจาโรวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระจิรวัฒน์ต่วนพิมายกิตฺติวฑฺฒโนวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระจิรัฎฐ์ธนโพธิ์วงศาสุธมฺมอนิญฺชิโตวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระจิรายุหัฐบูรณ์จนฺทโชโตวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระฉันทวัฒน์เส็งหะพันธุ์ปญฺญาวชิโรวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระณัฐพลคำแสงอุปสนฺโตวัดหนองหญ้านางคณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระณัฐภัทรจำปาภทฺทธีโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระณัฐวุฒิพินผ่องญานพโลวัดเกาะเทโพคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระดิชวัฒน์วงศ์วิริยเมธีสุธมฺมชุตินฺธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระทยากรศรีเหราวราโภวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระทรงพลก้อนนาคสิริภทฺโทวัดหนองสลิดคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระทักดนัยษ์สุดสอาดคุณวโรวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
50พระกรวิชญ์ไวกสิกรณ์พลวิชฺโชวัดศรีประมุขคณะจังหวัดอุทัยธานี