รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๒ - วัดทัพทันวัฒนาราม
ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวิทวัสไพรกุลนิรพลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
2สามเณรเตวิไพรกุลนิรพลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
3สามเณรสมพรโชติรสอนุตรกุลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
4สามเณรสุคนธ์โชติรสอนุตรกุลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
5สามเณรธนกฤตโชติอมรธรรมวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
6สามเณรธนภัทรเสรีสุขโสภาวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระพรชอำพลกนฺตวณฺโณวัดหนองสระคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระจักรกฤษณ์พูลเพิ่มกิตฺติวณฺโณวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระเกษมสันต์จูสิงห์ขนฺติธโรวัดหนองเป็ดก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระวิชัยรักษาจนฺทธมฺโมวัดโป่งเก้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระทนงชลยาโสภาฐานวีโรวัดเพชรกาฬสินธุ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระหมากเหมะฐานวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระถวิลศรีเพ็งฐานุตฺตโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระกฤษฎาสีขำฐิตญาโณวัดวังสาริกาคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระวรวุฒิรามัญพงษ์ฐิตธมฺโมวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระมนัสใบหมากฐิตสํวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระวิสิทธิศักดิ์แสงฟ้าติกฺขปญฺโญวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระนพน้อยทองประไพพักตร์ถิรจิตฺโตวัดผาลาดธารารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระเธียรวิทว์พิลาออนถิรปญฺโญวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระสนมพลพัฒน์ปคุโณวัดหนองกระดี่นอกคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระจีระวัฒน์โคตรพัฒน์ปญฺญาทีโปวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระปราโมทย์ลำภาปญฺญาวชิโรวัดดงพิกุลคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระฉันทวัฒน์บุญสิงห์ปญฺญาวโรวัดหนองมะเขือคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระวันชนะอินเม้าปญฺญาวโรวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระหนึ่งเศรษฐพงษ์ปญฺญาวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระจำลองเชิดชูพันธุ์ปภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระศรุตนาคทั่งปภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระพงศกรชูโตศรีปภากโรวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระพิบูลย์การักษ์ปริปุณฺโณวัดเขาน้อย (บน)คณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระมนัสกิ่งสกลปิยธมฺโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระศิรัสพลวราโภภูริปญฺโญวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระพยุงศักดิ์บุญเกตุวรปญฺโญวัดทุ่งนาไทยคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระไพบูลย์ไทยขำวราโภวัดหนองเรือโกลนคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระอเนกภาชนะปรีดาสุจิตฺโตวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระธนธรณ์สุจริตจันทร์สุภโรวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระพงษ์ศักดิ์ดาวเรืองสุมงฺคโลวัดทุ่งนาไทยคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระชลธีอาจโยธาสุหชฺโชวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระณัฐพลสะอาดอคฺคธมฺโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระสมหมายทองแฉล้มอธิปญฺโญวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระพงษ์พัฒน์ทัดศรีอภิปุญฺโญวัดหนองสระคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระจิณกรสดสีอภโยวัดหนองเป็ดก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระประทีปศิริพยัคฆ์อาทโรวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระนัฐพงษ์แก้วเกษการณ์อาภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระอาทิตย์แข็งกสิกิจอาภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระกิตติพงษ์สุวรรณพยัคฆ์เขมโกวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระอมรเทพทองอินทร์เตชวณฺโณวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระสิทธิเดชเทียมจันทร์เหมวณฺโณวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระกิติภพเหมือนทองเหมวณฺโณวัดมะเดื่อคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระมานิตย์เสมากูลโชติปญฺโญวัดหนองมะเขือคณะจังหวัดอุทัยธานี