รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๒ - วัดทัพทันวัฒนาราม
ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพิบูลย์การักษ์ปริปุณฺโณวัดเขาน้อย (บน)คณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระมนัสกิ่งสกลปิยธมฺโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระเกษมสันต์จูสิงห์ขนฺติธโรวัดหนองเป็ดก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระพงศกรชูโตศรีปภากโรวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระพงษ์ศักดิ์ดาวเรืองสุมงฺคโลวัดทุ่งนาไทยคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระนพน้อยทองประไพพักตร์ถิรจิตฺโตวัดผาลาดธารารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระอมรเทพทองอินทร์เตชวณฺโณวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระสมหมายทองแฉล้มอธิปญฺโญวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระพงษ์พัฒน์ทัดศรีอภิปุญฺโญวัดหนองสระคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระศรุตนาคทั่งปภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระฉันทวัฒน์บุญสิงห์ปญฺญาวโรวัดหนองมะเขือคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระพยุงศักดิ์บุญเกตุวรปญฺโญวัดทุ่งนาไทยคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระสนมพลพัฒน์ปคุโณวัดหนองกระดี่นอกคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระเธียรวิทว์พิลาออนถิรปญฺโญวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระจักรกฤษณ์พูลเพิ่มกิตฺติวณฺโณวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระอเนกภาชนะปรีดาสุจิตฺโตวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระทนงชลยาโสภาฐานวีโรวัดเพชรกาฬสินธุ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระวิชัยรักษาจนฺทธมฺโมวัดโป่งเก้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระวรวุฒิรามัญพงษ์ฐิตธมฺโมวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระปราโมทย์ลำภาปญฺญาวชิโรวัดดงพิกุลคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระศิรัสพลวราโภภูริปญฺโญวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระถวิลศรีเพ็งฐานุตฺตโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระประทีปศิริพยัคฆ์อาทโรวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระจิณกรสดสีอภโยวัดหนองเป็ดก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระณัฐพลสะอาดอคฺคธมฺโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระกฤษฎาสีขำฐิตญาโณวัดวังสาริกาคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระธนธรณ์สุจริตจันทร์สุภโรวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระกิตติพงษ์สุวรรณพยัคฆ์เขมโกวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระชลธีอาจโยธาสุหชฺโชวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระพรชอำพลกนฺตวณฺโณวัดหนองสระคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระวันชนะอินเม้าปญฺญาวโรวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระจำลองเชิดชูพันธุ์ปภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระสิทธิเดชเทียมจันทร์เหมวณฺโณวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระหนึ่งเศรษฐพงษ์ปญฺญาวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระมานิตย์เสมากูลโชติปญฺโญวัดหนองมะเขือคณะจังหวัดอุทัยธานี
36สามเณรธนภัทรเสรีสุขโสภาวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระหมากเหมะฐานวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระกิติภพเหมือนทองเหมวณฺโณวัดมะเดื่อคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระนัฐพงษ์แก้วเกษการณ์อาภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระอาทิตย์แข็งกสิกิจอาภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระวิสิทธิศักดิ์แสงฟ้าติกฺขปญฺโญวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระจีระวัฒน์โคตรพัฒน์ปญฺญาทีโปวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
43สามเณรสมพรโชติรสอนุตรกุลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
44สามเณรสุคนธ์โชติรสอนุตรกุลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
45สามเณรธนกฤตโชติอมรธรรมวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระมนัสใบหมากฐิตสํวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระไพบูลย์ไทยขำวราโภวัดหนองเรือโกลนคณะจังหวัดอุทัยธานี
48สามเณรวิทวัสไพรกุลนิรพลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
49สามเณรเตวิไพรกุลนิรพลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี