รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๒ - วัดทัพทันวัฒนาราม
ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพงศกรชูโตศรีปภากโรวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระชลธีอาจโยธาสุหชฺโชวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระสิทธิเดชเทียมจันทร์เหมวณฺโณวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระกิติภพเหมือนทองเหมวณฺโณวัดมะเดื่อคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระพงษ์ศักดิ์ดาวเรืองสุมงฺคโลวัดทุ่งนาไทยคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระพยุงศักดิ์บุญเกตุวรปญฺโญวัดทุ่งนาไทยคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระพิบูลย์การักษ์ปริปุณฺโณวัดเขาน้อย (บน)คณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระอเนกภาชนะปรีดาสุจิตฺโตวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระถวิลศรีเพ็งฐานุตฺตโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระวันชนะอินเม้าปญฺญาวโรวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระมนัสกิ่งสกลปิยธมฺโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระสมหมายทองแฉล้มอธิปญฺโญวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระณัฐพลสะอาดอคฺคธมฺโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระสนมพลพัฒน์ปคุโณวัดหนองกระดี่นอกคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระปราโมทย์ลำภาปญฺญาวชิโรวัดดงพิกุลคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระมานิตย์เสมากูลโชติปญฺโญวัดหนองมะเขือคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระฉันทวัฒน์บุญสิงห์ปญฺญาวโรวัดหนองมะเขือคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระไพบูลย์ไทยขำวราโภวัดหนองเรือโกลนคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระกฤษฎาสีขำฐิตญาโณวัดวังสาริกาคณะจังหวัดอุทัยธานี
20สามเณรวิทวัสไพรกุลนิรพลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
21สามเณรธนกฤตโชติอมรธรรมวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
22สามเณรสุคนธ์โชติรสอนุตรกุลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
23สามเณรธนภัทรเสรีสุขโสภาวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
24สามเณรสมพรโชติรสอนุตรกุลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
25สามเณรเตวิไพรกุลนิรพลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระประทีปศิริพยัคฆ์อาทโรวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระกิตติพงษ์สุวรรณพยัคฆ์เขมโกวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระจีระวัฒน์โคตรพัฒน์ปญฺญาทีโปวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระเกษมสันต์จูสิงห์ขนฺติธโรวัดหนองเป็ดก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระจิณกรสดสีอภโยวัดหนองเป็ดก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระพงษ์พัฒน์ทัดศรีอภิปุญฺโญวัดหนองสระคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระพรชอำพลกนฺตวณฺโณวัดหนองสระคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระศิรัสพลวราโภภูริปญฺโญวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระธนธรณ์สุจริตจันทร์สุภโรวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระจำลองเชิดชูพันธุ์ปภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระอาทิตย์แข็งกสิกิจอาภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระเธียรวิทว์พิลาออนถิรปญฺโญวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระนัฐพงษ์แก้วเกษการณ์อาภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระวรวุฒิรามัญพงษ์ฐิตธมฺโมวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระอมรเทพทองอินทร์เตชวณฺโณวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระจักรกฤษณ์พูลเพิ่มกิตฺติวณฺโณวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระวิสิทธิศักดิ์แสงฟ้าติกฺขปญฺโญวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระศรุตนาคทั่งปภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระวิชัยรักษาจนฺทธมฺโมวัดโป่งเก้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระนพน้อยทองประไพพักตร์ถิรจิตฺโตวัดผาลาดธารารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระทนงชลยาโสภาฐานวีโรวัดเพชรกาฬสินธุ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระหมากเหมะฐานวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระมนัสใบหมากฐิตสํวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระหนึ่งเศรษฐพงษ์ปญฺญาวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี