รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๔ - วัดประดู่ยืน
ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 92 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจักรกริชบุญเงินจกฺกวโรวัดเขาดินแดงคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระวิลัยโต๊ะขุขันธ์ฉินฺนาลโยวัดเขาดินแดงคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระชุตินันต์ประสิทธิ์สมาจาโรวัดเขาธรรมมงคลคณะจังหวัดอุทัยธานี
4สามเณรวสุธรพรมเขียววัดเขาธรรมมงคลคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระสรวิศสว่างศรีผาสุโกวัดเขาหินเทินคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระวิเชียรจรรยาธมฺมจาโรวัดคลองชะนีคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระโชติชัยพรมน้อยอภิชาโตวัดคลองชะนีคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระอนุสรณ์จันทร์งามอธิจิตฺโตวัดซับป่าพลูคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระพงษ์พัฒน์นามวงษ์ลือพลวุฑฺโฒวัดซับป่าพลูคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระประเสริฐทิพวรรณ์ขนฺติวโรวัดซับป่าพลูคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระบัวลีเพชรกลางอนามโยวัดซับป่าพลูคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระจิรยุทธิ์พาตาจนฺทโชโตวัดซับป่าพลูคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระอมรรัตน์กุลทีฐานุตฺตโรวัดซับป่าพลูคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระวัฒนาชูช้างมหาปุญฺโญวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระประสิทธิชัยสังข์แย้มจกฺกวโรวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระวัชระเจนเขตรการเตชวโรวัดทุ่งสามแท่งคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระถวิลเอ็มรัตน์สมตฺโถวัดเทพประทานพรคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระภาคภูมิมณีนิลฐิตโสภโณวัดเทพประทานพรคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระโสภณพลปั้นกาศปภสฺสโรวัดเทพประทานพรคณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระคมสันพลปั้นกาศสุจิตฺโตวัดเทพประทานพรคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระล๊อตอินธิสารฐานวุฑฺโฒวัดเทพประทานพรคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระพัชรพลเสือบัวปญฺญาสาโรวัดเทพประทานพรคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระแสงจันทร์แจ้งถิ่นป่าสิริปญฺโญวัดนาไร่เดียวคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระมานพศรีสวัสดิ์ปิยธมฺโมวัดนาไร่เดียวคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระนพรัตน์ลัดสูงเนินปิยสีโลวัดนิคมสามัคคีคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระสมชายเพชรเจริญนูกูลอจฺจาทโรวัดนิคมสามัคคีคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระวิษณุสุวรรณทัตวราสโภวัดเนินมะค่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระนทีมาลาศรีโอปทีวัดบึงแวงคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระสิทธิพงษ์ป้องทองสุชีโววัดบึงแห้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระกฤษชนุพันธุ์จันทรติกฺขปญฺโญวัดบุ่งฝางสามัคคีธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระสมศักดิ์เอี่ยมชมปญฺญาวโรวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระอนุพงศ์อินทพิมพ์อนุตฺตโรวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระอรรถพลโอภากลฺยาโณวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระสมควรสีสรรพ์ญาณวโรวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระปรีชาอุดมฉวีสิริปญฺโญวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระณัทกรมงคลนันทฐ์กนฺตวีโรวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระสาทิตย์เดชอินทร์ขนฺติจิตฺโตวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระธนนท์ทัพวงษ์ธมฺมโชโตวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระวายไทยแสนวรวีโรวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระบุญเลิศพูลเพิ่มสุปญฺโญวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระแสงจันทร์ชอุ้มแสงสิริสาโรวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระอุดรขันณะสาธมฺมโชโตวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระพลวัตรเสาเวียงพลวฑฺฒโนวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระณัฐพลแสวงหาขนฺติพโลวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระวิฑูรชำนิวิกย์กรรมขนฺติจิตฺโตวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระธนธาดาพรหมสิทธิ์ธมฺมธโรวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระปริญญาศรีไพรปรกฺกโรวัดปากเหมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระอดุลย์มาระตังฐิตมโนวัดปากเหมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระนนทปวิรชาวระนองภทฺทาจาโรวัดปากเหมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
50พระเลิศฟ้าเผ่าโหมดอนาวิโลวัดปากเหมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี