รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๕ - วัดทุ่งสงบ
ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอดิศรพอพัฒน์โชติญาโณวัดบ่อชุมแสงคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระสมศักดิ์ร่มโพธิ์สมาหิโตวัดบ่อชุมแสงคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระสถาพรเนียนกุงกังอนาวิโลวัดบ่อชุมแสงคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระสมจิตชาติบุตธมฺมธโรวัดดอนเพชรคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระธีรวุฒิเรืองแสวงอนิญชิโตวัดทุ่งยาวคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระต้นตระการจบศรีกนฺตสีโลวัดเขาหินเทินคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระขจรเกียรติจำปาอภิวณฺโณวัดเขาหินเทินคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระชนายุทธ์แก้วถิ่นดงอนุตฺตโรวัดเขาหินเทินคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระณัฐวุฒิฤทธิ์น้อยปิยธมฺโมวัดเขาหินเทินคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระฉลวยหมั่นเขตรกิจจารุวณฺโณวัดหนองแขวนกูบคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระศิรยุทธว่องวิการจารุวณฺโณวัดหนองแขวนกูบคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระจำนงค์จุลมุสิกอาคสฺสโรวัดหนองตะคลองคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระนฤเบศร์ย้วนประสิทธิ์จนฺทสุวณฺโณวัดดงแขวนคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระภาคภูมิทองบุญปิยวณฺโณวัดดงแขวนคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระสำเริงศรชัยฉนฺทวีโรวัดดงแขวนคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระสมศักดิ์รักธัญกรสมฺธิโตวัดดอนหวายคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระกฤษณลักษณ์รื่นรวยกนฺตสาโรวัดดอนหวายคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระดอกดินเชื้อเสือวิสารโทวัดชุมม่วงคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระธนาวีร์ปิติลินีนันท์วรปญฺโญวัดบึงยาวคณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระพชรอังศิริโสภานนท์จตฺตมโลวัดบึงยาวคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระรพีพัญน์โสระเสาร์วนาลโยวัดบึงยาวคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระธนกฤตธารินณรันอตฺถกาโมวัดบึงยาวคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระอรรถพรไม้สนธิ์จารุวํโสวัดบึงยาวคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระสรพงษ์งามขำสุชาโตวัดบึงยาวคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระศรทองชื่นดอนกลอยจารุธมฺโมวัดบึงยาวคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระชัยธวัชชื่นดอนกลอยจารุวํโสวัดบึงยาวคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระนพรัตน์พรมมิกนฺตวณฺโณวัดบึงยาวคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระปัญญาสุขภิรมย์ปญฺญาวุโธวัดบึงยาวคณะจังหวัดอุทัยธานี