รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๖ - วัดหลุมเข้า
ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทัศนะบัวเหมือนอนาลโยวัดหลุมเข้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระกิตติพยัฆโคจนฺทวํโสวัดหลุมเข้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระธีรภัทรปานหลุมเข้าธมฺมรกฺขิโตวัดหลุมเข้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระทัศน์บัวทุมธนลาโภวัดหลุมเข้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระสุรศักดิ์พันธุ์สวัสดิ์สุเมโธวัดหมกแถวคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระพิภัทร์พงษ์สุขเกษสิริจนฺโทวัดศิริวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระนิธิเอมแสงสิรินฺธโรวัดศิริวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระทวีปพัสถานอติพโลวัดทุ่งพึ่งเก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระสรัลจีระดิษฐ์ผาสุวิหาริโกวัดทุ่งพึ่งใหม่คณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระวุฒิชัยหนูทองสุตฺวุฒิชโยวัดทุ่งพึ่งเก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระประสานศรีเมืองปิยธมฺโมวัดคูเมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระสุขสันดิ์รัตนสูตร์เขมธมฺโมวัดคูเมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระศักดิ์ชัยสุทัศน์สุทสฺสโนวัดคูเมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระวรพงษ์โสตถิพรรณ์ฐานวโรวัดคูเมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระอุทิศจุลพันธุ์กนฺตสีโลวัดมงคลรัตนคีรีคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระสมศักดิ์บุญอาจฐิตวีโรวัดมงคลรัตนคีรีคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระภวิศณัฎฐ์ธัญชนกปฏิพันธ์โชติญาโณวัดมงคลรัตนคีรีคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระปาณสารเทพเทียนปญฺญาวชิโรวัดมงคลรัตนคีรีคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระตนุสรณ์ประพันธ์โชนครจนฺทสาโรวัดหนองพลวงคณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระวรากรแข็งสาริกิจวรากโรวัดหนองพลวงคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระเจตนิพิฐแข็งสาริกิจสมจิตฺโตวัดหนองพลวงคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระกฤษฎิ์นันทจรรยาวิทย์สุธีโรวัดหนองแฟบคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระไพโรจน์ธงชัยพลติโกวัดหนองระแหงเหนือคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระมนัญชัยวุฒิกรณ์วุฑฺฒิกโรวัดหนองระแหงเหนือคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระภูริเดชธรรมฉมัยฐานวโรวัดเก้านิ้วคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระบุญฤทธิ์เจตน์เกษกิจสิริภทฺโทวัดหนองไผ่คณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระเฉลิมชัยทองชื่นจนฺทวํโสวัดเนินพยอมคณะจังหวัดอุทัยธานี