รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๘ - วัดสมอทอง
ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประภาพโกศลจารุวัตรฐิตธมฺโมวัดทุ่งสาลีคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระพลวัตรอินทะนูอาจาโรวัดบ่อน้ำเย็นคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระสุริยาทาอุบลอานนฺโทวัดบ่อน้ำเย็นคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระวุฒิชัยเหล่าเร่งกตจาโรวัดสุวรรณบรรพตคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระอธิวัฒน์แซ่ลี้อธิวฑฺฒโนวัดสุวรรณบรรพตคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระพิษณุจันทร์ศิริปวโรวัดบ้านกลางคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระชลิตกลั่นบุศย์โอภาโสวัดหนองจอกคณะจังหวัดอุทัยธานี
8สามเณรชุติมันต์รบชนะวัดหนองจอกคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระลำดวนจันทร์ดาสุรธมฺโมวัดชุมทหารคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระลำพองอรวรรธนะอตฺถสุโรวัดชุมทหารคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระวีรวัฒน์มีทองฐานวีโรวัดสมอทองคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระธีรติบูโกกจิตฺตานุรกฺโขวัดสมอทองคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระพรพงษ์น้ำเพชรฐิตลาโภวัดสมอทองคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระสุพจน์ทองสุขฐิตสุโภวัดสมอทองคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระชาญอิสระศรีกรรณิกานนท์อภิปุญฺโญวัดหนองผักแพวคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระอานนท์บุญช่วยชยานนฺโทวัดหนองผักแพวคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระสิริพจน์อินทาปัทสุพโจวัดป่าบัวคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระวิโรจน์คำภาภักดิ์ญาณสุทฺโธวัดคลองหวายคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระณรงค์มายาฐิติธมฺโมวัดสามัคคีรังสรรค์คณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระสุนทรบุตรน้อยธมฺมธโรวัดสามัคคีรังสรรค์คณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระศักรินทร์ศุภกิจวัฒนาปิยานนฺโทวัดสามัคคีรังสรรค์คณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระอธิคมโพธ์แก้วธีรปญฺโญวัดสามัคคีรังสรรค์คณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระพงศ์ภรณ์พรายอินทร์ฐานวุฑฺโฒวัดสามัคคีรังสรรค์คณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระชุติพนธ์คชอินทร์สิริภทฺโทวัดสามัคคีรังสรรค์คณะจังหวัดอุทัยธานี