รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๓ - วัดหนองไก่เถื่อน
ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 232 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤชทรสุภาพิชัยปิยวณฺโณวัดเนินหลังเต่าคณะจังหวัดชลบุรี
2พระวุฒิชัยรีบุญจิรวฑฺฒโนวัดเนินหลังเต่าคณะจังหวัดชลบุรี
3พระวินัยธรวินัยสุทธิภักดิ์วินโยวัดพิมพฤฒารามคณะจังหวัดชลบุรี
4พระอนพัชมูลสารธมฺมพโลวัดพลับคณะจังหวัดชลบุรี
5พระภูวเดชมุ่งหมายจกฺกวโรวัดพลับคณะจังหวัดชลบุรี
6พระรณกฤตจันทนากนฺตธมฺโมวัดเกาะแก้วนครสวรรค์คณะจังหวัดชลบุรี
7พระวิวัฒน์ทองก้อนชุติวณฺโณวัดเกาะแก้วนครสวรรค์คณะจังหวัดชลบุรี
8พระมารุตเย็นขาวอิทฺธิโชโตวัดเกาะแก้วนครสวรรค์คณะจังหวัดชลบุรี
9พระโฮมการัตน์ธีรภทฺโทวัดเกาะแก้วนครสวรรค์คณะจังหวัดชลบุรี
10พระเฮื้อนสารวัลย์รตินฺธโรวัดเกาะแก้วนครสวรรค์คณะจังหวัดชลบุรี
11พระศิริชัยเกียงกังปณฺฑิโตวัดหน้าพระธาตุคณะจังหวัดชลบุรี
12พระอาทิตย์สินเธาว์อรุโณวัดหน้าพระธาตุคณะจังหวัดชลบุรี
13พระรังสิมันต์ภักดีแขกจารุธมฺโมวัดหน้าพระธาตุคณะจังหวัดชลบุรี
14พระหอมหวลโพธิ์คำกตสาโรวัดศาลาแดงคณะจังหวัดชลบุรี
15พระสุริยานาจันทร์หอมวชิโรวัดศาลาแดงคณะจังหวัดชลบุรี
16พระสาครสุนาวงษ์ปภาโสวัดศาลาแดงคณะจังหวัดชลบุรี
17พระมนัสศรีสวัสดิ์จรณธมฺโมวัดบ้านกลางคณะจังหวัดชลบุรี
18พระจรัสพงศ์เหลืองอ่อนอภินนฺโทวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดชลบุรี
19พระธราธารมีสุขสนฺตจิตฺโตวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดชลบุรี
20พระรัฐกิตงามสมกิตฺติสาโรวัดหนองม่วงเก่าคณะจังหวัดชลบุรี
21พระวิสุทธิ์นามดาบโชติโกวัดหลวงพรหมาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
22พระพัชรตันตราสัยคุเณสโกวัดหลวงพรหมาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
23พระคุณากรวิเชียรพงษ์ฐานุตฺตโรวัดหนองม่วงเก่าคณะจังหวัดชลบุรี
24พระธีรภาพอุดรญาณวีโรวัดหลวงพรหมาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
25พระธนภัทรหล้านะชินวโรวัดหนองม่วงเก่าคณะจังหวัดชลบุรี
26พระธนภณวิเชียรพงษ์สุทฺธิญาโณวัดหนองม่วงเก่าคณะจังหวัดชลบุรี
27พระธีรภัทรตันเสถียรฐาวโรวัดหนองม่วงเก่าคณะจังหวัดชลบุรี
28พระเดชาวัตเรืองศรีฉนฺทกโรวัดหนองขยาดคณะจังหวัดชลบุรี
29พระนิรัติศัยชาประเสริฐนาควโรวัดหนองขยาดคณะจังหวัดชลบุรี
30พระอนุพงศ์ลีเส็งอินฺทสโรวัดหนองขยาดคณะจังหวัดชลบุรี
31พระชานทองผสมทรัพย์กตคุโณวัดหนองขยาดคณะจังหวัดชลบุรี
32พระชินวัตรนวลละอองมหาญาโณวัดหนองขยาดคณะจังหวัดชลบุรี
33พระภานุพงศ์สุขเจริญปสนฺโนวัดห้วยสูบคณะจังหวัดชลบุรี
34พระธนพลสอาดสีจิรธมฺโมวัดห้วยสูบคณะจังหวัดชลบุรี
35พระปริญญารัตนชมภูโชติธมฺโมวัดเนินสังข์สฤษฎารามคณะจังหวัดชลบุรี
36พระสุริยะกุนทียะสนฺตมโนวัดเนินสังข์สฤษฎารามคณะจังหวัดชลบุรี
37พระธงชัยศาสตร์ทรัพย์ฉนฺทธมฺโมวัดใต้ต้นลานคณะจังหวัดชลบุรี
38พระอภินันท์นิยมสุจิตฺโตวัดใต้ต้นลานคณะจังหวัดชลบุรี
39พระนันทพงศ์ทวีเพชรกตปุญฺโญวัดใต้ต้นลานคณะจังหวัดชลบุรี
40พระกิตติพงษ์สายคำทอนจารุธมฺโมวัดกลางคลองหลวงคณะจังหวัดชลบุรี
41พระศักดิ์ชัยสิงหากญฺตวีโรวัดเกาะแก้วคลองหลวงคณะจังหวัดชลบุรี
42พระสุธนชิดเชื้อเตชธมฺโมวัดเกาะแก้วคลองหลวงคณะจังหวัดชลบุรี
43พระคณิตนิลสวัสดิ์สุชาโตวัดเกาะแก้วคลองหลวงคณะจังหวัดชลบุรี
44พระสุวิทย์เจริญสุขถาวโรวัดเกาะแก้วคลองหลวงคณะจังหวัดชลบุรี
45พระชัชวาลย์ตรีวงษ์รักมิตรรติโกวัดเกาะแก้วคลองหลวงคณะจังหวัดชลบุรี
46พระสุพจน์บัวแก้วสุจิตฺโตวัดหลวงพรหมาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
47พระอลงกรณ์กลิ่นเนียมปญฺญาวโรวัดดอนทองคณะจังหวัดชลบุรี
48พระวรวุฒิเปี่ยมศรีวรวฑฺฒโนวัดโบสถ์คณะจังหวัดชลบุรี
49พระชินดนัยพรหมคนซื่ออนุตฺตโรวัดแก้วน้อยคณะจังหวัดชลบุรี
50พระอำนาจระจิตดำรงค์ธมฺมทีโปวัดแก้วน้อยคณะจังหวัดชลบุรี