รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๕ - วัดคลองมือไทร
ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพลเอมปียยติโกวัดบ่อทองราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
2พระธฤติพันธ์พชรปรียากุลอาภากโรวัดบ่อทองราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
3พระณชัยพงศ์กลิ่นจันทร์ขนฺติวโรวัดบ่อทองราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
4พระนิรันทรสีงามสุวณฺโณวัดบ่อทองราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
5พระประจักษ์แสงทองโอภาโสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
6พระชัยพรซุ้นถ้องถามวโรวัดบ่อทองราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
7พระฐิติพงษ์ลี้เจริญสุภทฺโทวัดบ่อทองราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
8สามเณรจิรวัฒน์มะลิทองวัดบ่อทองราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
9พระจิรทัศน์สถิตมั่นกตธมฺโมวัดบุญญาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
10พระชัยยาพรถาอ้ายปภสฺสโรวัดบุญญาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
11พระกฤษณ์สื่อสวนขนฺติวโรวัดบุญญาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
12พระธนัชช์ศรัณญ์อัคคธนโชติภณยติโกวัดบุญญาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
13พระนันทกานต์สิมะดำรงอนุตฺตโรวัดบุญญาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
14พระณัฐพงษ์ศรีสรีภทฺรวโรวัดบุญญาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
15พระธนชัยสุขใสจิตฺตสํวโรวัดบุญญาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
16พระธนาธารใจกำแหงมงฺคโลวัดบุญญาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
17พระสัมพันธ์พันพรมฉนฺทโกวัดวังรีคีรีวันวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
18พระภัทราวุธพิมพ์สกุลปิยสีโลวัดวังรีคีรีวันวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
19พระสำราญทองวิเชียรฐานตฺตโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชลบุรี
20พระสมจิตรมณีโชติโชติโกวัดเขาดินคณะจังหวัดชลบุรี
21พระอาทิตย์หนูขาวทตฺตมโนวัดเขาดินคณะจังหวัดชลบุรี
22พระพุทธิพงศ์สุขสวัสดิ์พุทฺธิวํโสวัดเขาดินคณะจังหวัดชลบุรี
23พระกฤษณะถาวีสิวธมฺโมวัดเกษตรสุวรรณคณะจังหวัดชลบุรี
24พระปยิวัฒน์ฐิติพรสุรพัศปิยธมฺโมวัดคลองโคคณะจังหวัดชลบุรี
25พระชยุตม์อันปัญญาอภินนฺโทวัดคลองโคคณะจังหวัดชลบุรี
26พระอมรเทพไผ่สอาดอมโรวัดอ่างกระพงศ์คณะจังหวัดชลบุรี
27พระธิติฏฐ์เสาดอนฐิตธมฺโมวัดอ่างกระพงศ์คณะจังหวัดชลบุรี
28พระอนุวัตรจันทร์วงศ์ฐานวีโรวัดอ่างกระพงศ์คณะจังหวัดชลบุรี
29พระสุริยาสมีแจ้งวชิรวํโสวัดเขาโชคชัยวังทองคณะจังหวัดชลบุรี
30พระชัชพงษ์บัวปลื้มสุชาโตวัดเขาโชคชัยวังทองคณะจังหวัดชลบุรี
31พระพงศกรแสนนาใต้ปริสุทฺโธวัดสุวรรณารัญญิกาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
32พระจารุวิทย์แซ่อึ๊งอุตฺตโมวัดสุวรรณารัญญิกาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
33พระสกุลทองเภาจี๋กิตฺติคุโนวัดทุ่งศาลาคณะจังหวัดชลบุรี
34พระสมจิตร์ไชยพฤกษ์กุลสจิตฺโตวัดทุ่งศาลาคณะจังหวัดชลบุรี
35พระอนุสรณ์แดงชาติกิตฺติปญฺโญวัดบวรราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
36พระประวิทย์ฉิมงามกตคุโณวัดบวรราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
37พระสาสนิทพลขนฺติพโลวัดบวรราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
38พระประสงค์จิ๋วน้อยสิทฺธิญาโณวัดคลองมือไทรคณะจังหวัดชลบุรี
39พระสุชีพหาชิตโชติญาโณวัดคลองมือไทรคณะจังหวัดชลบุรี
40พระพิทักษ์ชัยสุกใสปญฺญาวชิโรวัดคลองมือไทรคณะจังหวัดชลบุรี
41พระอมรเทพศรีละจักร์อมรเทโววัดคลองมือไทรคณะจังหวัดชลบุรี
42พระสรศักดิ์สุพรหมปญฺญาวชิโรวัดคลองมือไทรคณะจังหวัดชลบุรี
43พระสมพงษ์ชุมภูปภสฺสโรวัดคลองมือไทรคณะจังหวัดชลบุรี
44พระกฤษฎาเกตุแก้วสิริคุตฺโตวัดคลองมือไทรคณะจังหวัดชลบุรี
45พระไตรทศมณีธมฺมรโตวัดธาตุทองคณะจังหวัดชลบุรี
46สามเณรศุภวิชญ์กู้พิมายวัดธาตุทองคณะจังหวัดชลบุรี
47สามเณรคุณานนท์อยู่ใจดีวัดธาตุทองคณะจังหวัดชลบุรี
48สามเณรณัฐภูมิคำวัฒนาวัดธาตุทองคณะจังหวัดชลบุรี
49สามเณรอรรถพลครรไลวัดธาตุทองคณะจังหวัดชลบุรี
50พระณรงค์เดชอังสุรินทร์ฐิตญาโณวัดคลองมะเดื่อคณะจังหวัดชลบุรี