รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๙ - วัดสุทธาวาส
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 197 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประยูรวงษ์รินยองโกสโลวัดศรีวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
2พระวันชัยพรมวันวนฺชยวณฺโณวัดศรีวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
3พระภัทรดนัยบุตรทองภทฺทรธมฺโมวัดศรีวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
4พระธนันท์รัฐธันยธนพัฒน์อกฺกปญฺโญวัดศรีวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
5พระประวีร์ทรงโยธินขนฺติธมฺโมวัดประชุมคงคาคณะจังหวัดชลบุรี
6พระศุภชัยวรนุชปิยสีโรวัดประชุมคงคาคณะจังหวัดชลบุรี
7พระศิวกรทองระอาปริปุณโณวัดประชุมคงคาคณะจังหวัดชลบุรี
8พระวีระยุทธชุมผันธมฺมรโรวัดประชุมคงคาคณะจังหวัดชลบุรี
9พระธนกฤตบริบูรณ์สุมโนวัดประชุมคงคาคณะจังหวัดชลบุรี
10พระณัฐภัทรบริบูรณ์อาภาโรวัดประชุมคงคาคณะจังหวัดชลบุรี
11พระธนิตศักดิ์พัชรีพีรวรรณมหาปุญฺโญวัดประชุมคงคาคณะจังหวัดชลบุรี
12พระยุทธศักดิ์แก้วขาวฐานุตฺตโรวัดประชุมคงคาคณะจังหวัดชลบุรี
13พระณัฐพลนงนุชปญญาธโรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดชลบุรี
14พระธีรเจตคุ้มชุ่มชุตินฺธโรวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดชลบุรี
15พระอิทธิวัตรทั่งแก้วมหาปคุโณวัดนาลิกวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
16พระอภิภูประกอบธรรมธมฺมวโรวัดนาลิกวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
17พระบรรพจน์มาลารักฬ์โกวิโธวัดนาลิกวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
18พระธนายุตรักดีกตฺปุญฺโญวัดนาลิกวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
19พระณัฐนนท์สมใจเพ็งอินฺทปญฺโญวัดนาลิกวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
20พระสุกฤษฎิ์สกุลวงษ์ปญฺญาวโรวัดนาลิกวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
21พระบรรบดินทร์แก่นภิรมย์ธนปาโลวัดสังกะเปรียวคณะจังหวัดชลบุรี
22พระพงศกรออซินพุทฺธสโรวัดสังกะเปรียวคณะจังหวัดชลบุรี
23พระสารัชบัวคลี่จนฺทสโรวัดสังกะเปรียวคณะจังหวัดชลบุรี
24พระนเรศประกอบธรรมขนฺติจิตฺโตวัดสังกะเปรียวคณะจังหวัดชลบุรี
25พระภานุพงศ์ช้อยเครือพุทฺธิสาโรวัดวังทองเจริญธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
26พระณัฐนนท์จันทองกนฺตสาโรวัดวังทองเจริญธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
27พระนิธิกรอ่อนมีสิริมงฺคโลวัดวังทองเจริญธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
28พระพรชัยบุญจุนมหาภิญฺโญวัดวังทองเจริญธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
29พระอภิสิทธิ์มาบขุนทดสนฺตมโนวัดวังทองเจริญธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
30พระองอาจแก้วเจริญขนฺติโกวัดสุกรีบุญญารามคณะจังหวัดชลบุรี
31พระสุจินดาปั่นพิมายเตชปญฺโญวัดสุกรีบุญญารามคณะจังหวัดชลบุรี
32พระปฏิพัทธ์บุญคำสีลเตโชวัดหนองเกตุใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
33พระธนัชคนเที่ยงโชติปญฺโญวัดหนองเกตุใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
34พระพชรทองเพ็งปิยธมฺโมวัดหนองเกตุใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
35พระณัฐพงศ์ถวิลานนท์ฐานากโรวัดหนองเกตุใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
36พระขวัญเมืองอินทร์ตากิตฺติปาโลวัดหนองเกตุใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
37พระสุทธิภัทธแสวงธมฺมคุตฺโตวัดหนองเกตุใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
38พระน้อยบัวนาคอภินนฺโทวัดหนองเกตุใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
39พระสำฤทธิ์สิงหะรัตน์ธุวสีโลวัดหนองเกตุใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
40พระรุ่งโรจน์ขุนเณรชาคโรวัดหนองเกตุใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
41พระปรเมษฐ์ศรีชุ่มวณฺณธโรวัดหนองเกตุใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
42พระจักรกฤษณ์ไชยศิริสุวณฺโณวัดหนองเกตุใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
43พระเสน่ห์แก้วมณีสิริคุตฺโตวัดหนองเกตุน้อยคณะจังหวัดชลบุรี
44พระเฉลิมชัยพลคงภทฺทโกวัดหนองเกตุน้อยคณะจังหวัดชลบุรี
45พระอธิราชไทยธรรมฐิตสทฺโธวัดหนองเกตุน้อยคณะจังหวัดชลบุรี
46พระเฉลิมพรบุศย์ถาวรอติภทฺโทวัดหนองเกตุน้อยคณะจังหวัดชลบุรี
47พระปฏิพัทธ์เนาวโอภาสกิตฺติภทฺโทวัดหนองเกตุน้อยคณะจังหวัดชลบุรี
48พระนัฐพลกว้างขวางจิรสุโภวัดหนองเกตุน้อยคณะจังหวัดชลบุรี
49พระสมศักดิ์อะกะเรือนอนิญชิโตวัดพุทธิวรารามคณะจังหวัดชลบุรี
50พระกิตินันท์นาคทองยุติโกวัดพุทธิวรารามคณะจังหวัดชลบุรี