รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๑๐ - วัดสัตหีบ
ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประวุฒิอัศวดีกูลปญฺญาวุฑโฒวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
2พระขุนพลเทียนทองเตชพโลวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
3พระชญานนท์ฮวดอ่ำกิตฺติวฑฺฒโนวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
4พระเอกพันธ์ศรีอนงค์ขนฺติวฑฺฒโนวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
5พระธิปไตยอุดมสวัสดิ์ชุติปญฺโญวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
6พระภูวนาถทิพย์เจริญศรีฉนฺทธมฺโมวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
7พระพุทธพงษ์พิมพะสีฐิตสาโรวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
8พระพิชิตชัยบุญมากปวโรวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
9พระอัษฎาวุธราชประดิษฐวรมงฺคโลวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
10พระลัทธพลเพ็ชรชูเตชสาโรวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
11สามเณรสุกฤษฎิ์แก้วมูลมุขวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
12สามเณรรุจิกรเทพบุตรวัดสัตหีบคณะจังหวัดชลบุรี
13พระศุภกรพงษ์วิเชียรปญฺญาพโลวัดเขาคันธมาทน์คณะจังหวัดชลบุรี
14พระศุภฤกษ์ศรพรหมขนฺติสาโรวัดเขาคันธมาทน์คณะจังหวัดชลบุรี
15พระสรรเพชญสุขเจริญปญฺญาวโรวัดเขาคันธมาทน์คณะจังหวัดชลบุรี
16พระอมรฤทธิ์สาครอคฺคธมฺโมวัดเขาคันธมาทน์คณะจังหวัดชลบุรี
17พระจิรวัฒน์รักษาแพ่งจนฺทสาโรวัดเขาคันธมาทน์คณะจังหวัดชลบุรี
18พระรชตเดชตระกูลถิรญาโณวัดเขาคันธมาทน์คณะจังหวัดชลบุรี
19พระชวนากรเทียนบุตรอาภากโรวัดเขาคันธมาทน์คณะจังหวัดชลบุรี
20พระอุ้มบุญแก้วนิยมเตชปญฺโญวัดเขาคันธมาทน์คณะจังหวัดชลบุรี
21พระวรากรอินทมาลีถิรปญฺโญวัดเขาคันธมาทน์คณะจังหวัดชลบุรี
22พระภาณุเปาวะณาสุเมโธวัดเทพประสาทคณะจังหวัดชลบุรี
23พระกู้เกียรติศิริศิลป์ฐิตธมฺโมวัดเทพประสาทคณะจังหวัดชลบุรี
24พระปัฐญพงศ์บุญช่วยเหลือสนฺตมโนวัดเทพประสาทคณะจังหวัดชลบุรี
25พระเทียนชัยสุขรุ่งเตชธโรวัดเทพประสาทคณะจังหวัดชลบุรี
26พระอลังการเรืองภักดีจารุธมฺโมวัดเทพประสาทคณะจังหวัดชลบุรี
27พระธานินทร์สุกรรมฐานิสฺสโรวัดเทพประสาทคณะจังหวัดชลบุรี
28พระมณฑลสุขสันต์กิตฺติวณฺโณวัดเทพประสาทคณะจังหวัดชลบุรี
29พระณัฐวุฒิจันทร์ตรีย์ฐิตธมฺโมวัดเทพประสาทคณะจังหวัดชลบุรี
30พระสานุพงศ์เรืองภักดีสิริสาโรวัดเทพประสาทคณะจังหวัดชลบุรี
31พระปาริพัตร์พวนขุนทดกนฺตวณฺโณวัดเทพประสาทคณะจังหวัดชลบุรี
32สามเณรแทนกายทองกิจปรีชาวัดเทพประสาทคณะจังหวัดชลบุรี
33พระสุชีพพรหมสุวรรณ์พรฺหมฺโชโตวัดป่ายุบคณะจังหวัดชลบุรี
34พระวรภัทรงามเกษมสุขจนฺทาโภวัดเขาน้อยคณะจังหวัดชลบุรี
35พระธีรพลนิพนธ์วรกุลธีรวํโสวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
36พระตรีชาตรุ่งรสอุตฺตโมวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
37พระสุริยาผลดีสุริโยวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
38พระคมสันต์เขม้นหมายเขมนนฺโทวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
39พระทศพรทองประสมทสวโรวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
40พระวนัสบดีธรรมไพศาลวนสณฺโฑวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
41พระรัฐธรรมนูญทองประสมธมฺมนิยโตวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
42พระวายุเพื่อนพิมายภทฺทานนฺโทวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
43พระภูวสิษฎ์จันทรศรฐิตญาโณวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
44พระพงศกรบุญประเวชเขมโกวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
45พระคมกริบสร้อยสนคุณากโรวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
46พระอุดมโชคณ นครปญฺญาวชิโรวัดอัมพารามคณะจังหวัดชลบุรี
47พระชาญณาวินทร์แจ่มจันทร์จนฺทโชโตวัดเขาบำเพ็ญบุญคณะจังหวัดชลบุรี
48พระจตุรงค์พอกพูลฐานิสฺสโรวัดเขาบำเพ็ญบุญคณะจังหวัดชลบุรี
49พระอนันต์รื่นรมย์ปิยสีโลวัดเขาบำเพ็ญบุญคณะจังหวัดชลบุรี
50พระนิรันดร์ขันธ์มั่นตนฺติธมฺโมวัดเขาบำเพ็ญบุญคณะจังหวัดชลบุรี