รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๑ - วัดลุ่ม
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 159 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชรัสตนเองชวนปญฺโญวัดป่าประดู่คณะจังหวัดระยอง
2พระเอกณัฏฐ์เอกณัฐคงฐากูรถามวโรวัดโขดคณะจังหวัดระยอง
3พระธีรภัทรทองอยู่สิริภทฺโทวัดโขดคณะจังหวัดระยอง
4พระโสภณเฉลิมพระจงชุตินฺธโรวัดลุ่มคณะจังหวัดระยอง
5พระอาทิตย์เฉลิมพระจงอาจิตปุญโญวัดลุ่มคณะจังหวัดระยอง
6พระณนนท์คมวีระวงศ์สุเมธโสวัดลุ่มคณะจังหวัดระยอง
7พระวัลลภชลเจริญวรธมฺโมวัดปากน้ำคณะจังหวัดระยอง
8พระชาญวุฒิแสนประเสริฐวุฑฺฒิธมฺโมวัดปากน้ำคณะจังหวัดระยอง
9พระอดิศรอาษานอกสุเมธโสวัดปากน้ำคณะจังหวัดระยอง
10พระอัษฎาศิริจันทร์อตฺตรกฺโขวัดปากน้ำคณะจังหวัดระยอง
11พระพรภวิทย์ศรีพงษ์วรญาโณวัดปากน้ำคณะจังหวัดระยอง
12พระอัสนีย์ขันแข็งอคฺควโรวัดปากน้ำคณะจังหวัดระยอง
13พระอาทรณ์แย้มรอดผุสฺสโกวัดเนินพุทราคณะจังหวัดระยอง
14พระพงศธรแสงประเสริฐกิตฺติปญฺโญวัดเนินพุทราคณะจังหวัดระยอง
15พระพงษ์เทพพึ่งพักวรญาโณวัดเนินพุทราคณะจังหวัดระยอง
16พระทศพรพึ่งพักเขมปญฺโญวัดเนินพุทราคณะจังหวัดระยอง
17พระกิตติทองล้วนสกฺโกวัดเกาะกลอยคณะจังหวัดระยอง
18พระวัชรพลสุนทรสวัสดิ์พลญาโณวัดน้ำคอกคณะจังหวัดระยอง
19พระธนกรวงษ์ไพศาลฉนฺทสาโรวัดน้ำคอกคณะจังหวัดระยอง
20พระจีรภัทรมาลัยทองอติภทฺโทวัดบ้านดอนคณะจังหวัดระยอง
21พระวรากรวงโพธิสารสุเมโธวัดบ้านดอนคณะจังหวัดระยอง
22พระธนโชติเข็มมาลัยจตฺตมโลวัดบ้านดอนคณะจังหวัดระยอง
23พระรัตนพลภูทองญาณวีโลวัดปลวกเกตุคณะจังหวัดระยอง
24พระภารดรชาติสุวรรณกิตฺติสาโรวัดปลวกเกตุคณะจังหวัดระยอง
25พระไพวัลย์จิตรมหาวิสุทธิจิตโตวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดระยอง
26พระมารินทร์สะอาดศรีทิวากโรวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดระยอง
27พระสมบูรณ์ไชยสิทธิ์ปริชาโนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดระยอง
28พระอัฐวุฒิสุวรรณละมัยขนฺติสมฺปนโนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดระยอง
29พระปิยะไชยสิทธิ์อตถโกวิโทวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดระยอง
30พระคฑาวุธบรรเรืองทองสุปติฎิฐิโทวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดระยอง
31พระรวิชญ์พรมอินทร์อภิวณฺโณวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดระยอง
32พระตรีวุฒิขับกล่อมวุฒฑปญฺโญวัดตะพงในคณะจังหวัดระยอง
33พระชัยทัตภิญโญธมฺมภิญโญวัดตะพงในคณะจังหวัดระยอง
34พระธนวัฒน์ไกรเดชจิรวฑฺฒโนวัดตะพงนอกคณะจังหวัดระยอง
35พระนิพัฒน์วงษ์พิทักษ์ติกฺขวิริโยวัดตะพงนอกคณะจังหวัดระยอง
36พระนิธิโรจน์บุญคุณวชิรญาโณวัดตะพงนอกคณะจังหวัดระยอง
37พระประเสริฐจันทร์เจริญปยุตฺโตวัดยายดาคณะจังหวัดระยอง
38พระบัญญัติสิงห์เขตร์โชติปญฺโญวัดยายดาคณะจังหวัดระยอง
39พระอานนท์ดวงดีอานนฺโทวัดยายดาคณะจังหวัดระยอง
40พระชัยภัทรลิ้มวุฒิพงษ์ชยธมฺโมวัดยายดาคณะจังหวัดระยอง
41พระโกมุทจันทวงษ์กมโลวัดเขาพระบาทคณะจังหวัดระยอง
42พระวัชระขอบทองขนฺติสมฺปนโนวัดเขาพระบาทคณะจังหวัดระยอง
43พระอนุสรณ์พรมวาสอคฺคธมฺโมวัดเขาพระบาทคณะจังหวัดระยอง
44พระวีรพลฤทธิ์พันธ์กตปุญฺโญวัดเขาพระบาทคณะจังหวัดระยอง
45พระปัฐวีอินศิริเขมิโยวัดเขาพระบาทคณะจังหวัดระยอง
46พระมณฑลพึ่งแย้มยโสธโรวัดเขาพระบาทคณะจังหวัดระยอง
47พระจักรกริชสังข์ชัยอติภทฺโทวัดชะวึกคณะจังหวัดระยอง
48พระอธิปศรีแก้วเที่ยงสุภาจาโรวัดชะวึกคณะจังหวัดระยอง
49พระณัฐวัฒน์เขียวพละสุภทฺโทวัดชะวึกคณะจังหวัดระยอง
50พระเผด็จพลายงามผลปุญฺโญวัดชะวึกคณะจังหวัดระยอง