รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๒ - วัดบ้านค่าย
ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย ระยอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 106 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีรพลภมรพลภทฺทโกวัดหนองสะพานคณะจังหวัดระยอง
2พระเกียรติศักดิ์แสวงหาทรัพย์กิตฺติสาโรวัดปากป่าคณะจังหวัดระยอง
3พระตรันพัตณ์ธงศรีจิรสุโภวัดปากป่าคณะจังหวัดระยอง
4พระโกศิตประดับรัตน์ติสฺสโรวัดปากป่าคณะจังหวัดระยอง
5พระพิชิตชัยศิริปะกะจนฺทสาโรวัดหนองกะบอกคณะจังหวัดระยอง
6พระรณกรสุขวารีขนฺติมโนวัดหนองกะบอกคณะจังหวัดระยอง
7พระเสฏฐวุฒิไยสว่างผาสุกาโมวัดหนองกะบอกคณะจังหวัดระยอง
8พระธนากรพื้นแสนจนฺทิโมวัดหนองกะบอกคณะจังหวัดระยอง
9พระสุรสิทธิ์พรหมรักษาสุจิตฺโตวัดหนองกะบอกคณะจังหวัดระยอง
10สามเณรวิทวัสจันโทวัดหนองกะบอกคณะจังหวัดระยอง
11พระณัฐพลสุขมหาญาณวโรวัดตาขันคณะจังหวัดระยอง
12พระนิธิมั่นประสิทธิ์สุทฺธิญาโณวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดระยอง
13พระศุภกรเจริญมนต์ภูริปญฺโญวัดหนองคอกหมูคณะจังหวัดระยอง
14พระณัฐวุฒิวงษ์มั่นกตสาโรวัดละหารไร่คณะจังหวัดระยอง
15พระทรงภพปั่นกลางขนฺติธโรวัดละหารไร่คณะจังหวัดระยอง
16สามเณรภานุพงษ์เหลาคำวัดละหารไร่คณะจังหวัดระยอง
17พระสมคิดเอมระดีอคฺคธมฺโมวัดดอนจันทน์คณะจังหวัดระยอง
18พระพรเทพเงินบุคคลอนีโฆวัดสวนหลาวคณะจังหวัดระยอง
19พระสมชายโพธิ์เกิดจิตฺตสํวโรวัดเขาโพธิ์คณะจังหวัดระยอง
20พระนิพนธ์แก้วเก้าดวงธมฺมวโรวัดเขาโพธิ์คณะจังหวัดระยอง
21พระอนุรักษ์คงคางามสุชาโตวัดเขาโพธิ์คณะจังหวัดระยอง
22สามเณรทัศพรเจริญสกุลวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
23สามเณรอิทธิกรภักโภคินวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
24สามเณรเอกภพทรัพย์วนาวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
25สามเณรธนลภย์ชัยโยธินวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
26สามเณรคณุตม์สุนทรสกุลวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
27สามเณรทนงศักดิ์เฉลิมมงคลวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
28สามเณรสุดเขตต์พรไพศาลวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
29สามเณรคณพศชัยโชติวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
30สามเณรชนายุสศิริเจริญวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
31สามเณรณัฐพลพุทโธวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
32สามเณรชนพลมารศรีวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
33สามเณรเพิ่มศักดิ์มั่นจิตรวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
34สามเณรธนาธิปส่งแสงวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
35สามเณรพลากรจิระตระกูลวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
36สามเณรครินต์แสงแก้วใสวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
37สามเณรจิระเดชอัศวสิทธิ์วัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
38สามเณรจักรพงษ์สุบินวัดอ่างแก้วคณะจังหวัดระยอง
39พระนำโชคนราแก้วสุภทฺโทวัดบ้านค่ายคณะจังหวัดระยอง
40พระสุทธิชัยนิยมดีขนฺติวโรวัดบ้านค่ายคณะจังหวัดระยอง
41พระอุกฤษฏ์อินทร์พวงปิยสีโลวัดบ้านค่ายคณะจังหวัดระยอง
42พระพันธ์ศักดิ์สุวรรณเพิ่มขนฺติโกวัดบ้านค่ายคณะจังหวัดระยอง
43พระเฉลิมบัวคำอนุตฺตโรวัดบ้านค่ายคณะจังหวัดระยอง
44พระนิพนธิ์อินเพ็ญเตชพโลวัดบ้านค่ายคณะจังหวัดระยอง
45พระเกรียงไกรชัยยะผาสุโกวัดบ้านค่ายคณะจังหวัดระยอง
46พระชยพลกิจสมัยปภสฺสโรวัดบ้านค่ายคณะจังหวัดระยอง
47พระจักรินเจริญรัตน์ถาวโรวัดบ้านค่ายคณะจังหวัดระยอง
48พระสถาพรสุขปัตข์ฐานวีโรวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดระยอง
49พระวัลลภแสนเจริญถาวโรวัดกระบกขึ้นผึ้งคณะจังหวัดระยอง
50พระฐากรศรีชมภูสิริภทฺโทวัดกระบกขึ้นผึ้งคณะจังหวัดระยอง