รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๓ - วัดชากขุนวิเศษ
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง ระยอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 252 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธีรพงศ์งามเสงี่ยมธีรวํโสวัดพลงช้างเผือกคณะจังหวัดระยอง
2พระเกษติศักดิ์ไชยเวชถาวรจิตฺโตวัดพลงช้างเผือกคณะจังหวัดระยอง
3พระอภิสิทธิ์จันทร์หวังกิตฺติโสภโณวัดพลงช้างเผือกคณะจังหวัดระยอง
4พระสิริวัฒน์ถนอมศักดิ์ชัยกิตฺติวณฺโณวัดพลงช้างเผือกคณะจังหวัดระยอง
5พระณัฐวุฒิจัตุรัสอายุวฑฺฒโกวัดโพธิ์ทองพุทธารามคณะจังหวัดระยอง
6พระนิติฉานวิมลนิติโกวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามคณะจังหวัดระยอง
7พระจักรภัทรวานาจสุตธมฺโมวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามคณะจังหวัดระยอง
8พระณัฐนนท์ศรนารายร์ภทฺทธมฺโมวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามคณะจังหวัดระยอง
9พระเลอศักด์กะหมายสมวิจาโรวัดหนองกันเกราคณะจังหวัดระยอง
10พระสมเกียรติสมหมายสีลวฑฺฒโนวัดหนองกันเกราคณะจังหวัดระยอง
11พระมงคลชัยสวนดีวิปุโลวัดวังหว้าคณะจังหวัดระยอง
12พระบุรินทร์แก้วโกยฐานยุตฺโตวัดวังหว้าคณะจังหวัดระยอง
13พระเอกลักษณ์ดอกสร้อยฉนฺทโกวัดวังหว้าคณะจังหวัดระยอง
14พระนาปาล์มเยือกเย็นปญฺญาวุโธวัดวังหว้าคณะจังหวัดระยอง
15พระกวิญพงษ์สุขโกวิโทวัดวังหว้าคณะจังหวัดระยอง
16พระณัชพลบุญส่งอาทโรวัดวังหว้าคณะจังหวัดระยอง
17พระเดชาภัคจมรพรรณกนฺตวีโรวัดวังศิลาธรรมารามคณะจังหวัดระยอง
18พระณัฐวุฒิกลิ่นขจรฐานิสฺสโรวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดระยอง
19พระธีรโชติแซลี้จิตฺตปาโลวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดระยอง
20พระเอนกสืบเพ็งสุชาโตวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดระยอง
21พระศรัณยพัชร์ไข่ติยากุลพทฺธคุโณวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดระยอง
22พระดนัยดีหมั่นถาวโรวัดเนินหย่องคณะจังหวัดระยอง
23พระสุริยะทองปลิวสุปภาโสวัดเนินหย่องคณะจังหวัดระยอง
24พระนวันธรทองปลิวจารุธมฺโมวัดเนินหย่องคณะจังหวัดระยอง
25พระธนภรณ์รื่นรมย์กิตฺติธโรวัดเนินหย่องคณะจังหวัดระยอง
26พระสถาพรปริยายสุทธิสิริธมฺโมวัดเนินหย่องคณะจังหวัดระยอง
27พระศิริพัฒน์ธรรมสนิทวรธมฺโมวัดเขาดินคณะจังหวัดระยอง
28พระจิรายุทธธะณีสัตย์อาสโภวัดเขาดินคณะจังหวัดระยอง
29พระอิศราพงศ์นักร้องชิตงฺกโรวัดเขาดินคณะจังหวัดระยอง
30พระยุรนันท์ทิพย์พิมลนนฺทโกวัดเขาดินคณะจังหวัดระยอง
31พระธนวัฒน์เกิดวันอภโยวัดเนินทรายคณะจังหวัดระยอง
32พระเจนภพสบเสียโชติโกวัดเนินทรายคณะจังหวัดระยอง
33พระอมรเทพบุญรอดอาทโรวัดเนินทรายคณะจังหวัดระยอง
34พระนันทศักดิ์เอนกศิลป์ปญฺาวโรวัดหนองแพงพวยคณะจังหวัดระยอง
35พระสุชาติปลื้มจิตจรณสมฺปนฺโนวัดหนองแพงพวยคณะจังหวัดระยอง
36พระช้างขวัญลือชาเทวธมฺโมวัดจำรุงคณะจังหวัดระยอง
37พระสราวุฒิแม่นหมายาณโสภโณวัดจำรุงคณะจังหวัดระยอง
38พระสิทธิกรปะสิ่งชอบฐิติสมฺปนฺโนวัดถนนกะเพราคณะจังหวัดระยอง
39พระดนัยรัตนวิจิตรขนฺติธมฺโมวัดถนนกะเพราคณะจังหวัดระยอง
40พระณัฐวัตรรัตนวิจิตรธีรปญฺโวัดถนนกะเพราคณะจังหวัดระยอง
41พระชัยวัฒน์นพฤทธิ์ชวนปญฺโวัดถนนกะเพราคณะจังหวัดระยอง
42พระเสาวคนธ์รักษาถ้อยธนปญฺโวัดถนนกะเพราคณะจังหวัดระยอง
43พระวุฒิพงษ์ฉลองมหาวิริโยวัดถนนกะเพราคณะจังหวัดระยอง
44พระอรรณพมั่งคั่งกิตฺติปาโลวัดถนนกะเพราคณะจังหวัดระยอง
45พระเจษฎารัตนวิจิตรอภินนฺโทวัดถนนกะเพราคณะจังหวัดระยอง
46พระพงศกรปะสิ่งชอบพุทฺธรกฺขิโตวัดถนนกะเพราคณะจังหวัดระยอง
47พระณัฐดนัยหมายผลชิตปญฺโญวัดป่ากร่ำคณะจังหวัดระยอง
48พระวิศณุปรารถนาผลวิสาโรวัดป่ากร่ำคณะจังหวัดระยอง
49พระกันต์พลชำนาญช่างฐิตพโลวัดป่ากร่ำคณะจังหวัดระยอง
50พระเนติพงษ์เมตตาเนติธมฺโมวัดชากมะกรูดคณะจังหวัดระยอง