รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๔ - วัดไพรสณฑ์
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง ระยอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเจษฎามณีนิลชาตเมธีวัดเขาน้อยคณะจังหวัดระยอง
2พระศุภโชคมั่นเพ็ชรสุภกิจฺโจวัดเขาน้อยคณะจังหวัดระยอง
3พระศุภกิจทองกล่ำปุตฺตเปโมวัดเขาน้อยคณะจังหวัดระยอง
4พระชยพลศรีชาลีนริสฺสโรวัดเขาน้อยคณะจังหวัดระยอง
5พระณัฐวุฒิทองสุวรรณโณอภิปุณฺโณวัดเขาน้อยคณะจังหวัดระยอง
6พระจิรเมศร์เรืองวรากรพงศ์มนาโปวัดเขาน้อยคณะจังหวัดระยอง
7พระพีรภัทรแซ่ฉั่วชุติมนฺโตวัดเขาน้อยคณะจังหวัดระยอง
8พระมนุเชษฐ์นิ่มนวลอสุสโววัดเขาน้อยคณะจังหวัดระยอง
9พระอัษฎาดวงชื่นสาตฺถิโกวัดเขาน้อยคณะจังหวัดระยอง
10สามเณรณัฐกานต์ศรแก้ววัดเขาน้อยคณะจังหวัดระยอง
11พระเฉลิมม่วงพุ่มเตชปญฺโญวัดจอมพลเจ้าพระยาคณะจังหวัดระยอง
12พระเกียรติศักดิ์รุ่งสถาพรพงษ์สุขกาโมวัดจอมพลเจ้าพระยาคณะจังหวัดระยอง
13พระธีรธัชอินทร์ณรงค์ชินวโรวัดจอมพลเจ้าพระยาคณะจังหวัดระยอง
14พระสุรชัยแก้วงามโชติโยวัดเจ็ดโกรกเจริญธรรมคณะจังหวัดระยอง
15พระนิคมหาสุขสมาหิโตวัดเจ็ดโกรกเจริญธรรมคณะจังหวัดระยอง
16พระอรุณริตยันต์นาถธมฺโมวัดเจ็ดโกรกเจริญธรรมคณะจังหวัดระยอง
17พระสำรวยงามฤทธิ์กนฺตสีโลวัดหนองบอนวิปัสสนาคณะจังหวัดระยอง
18พระธีรพงษ์ประหากิตฺติญาโณวัดหนองบอนวิปัสสนาคณะจังหวัดระยอง
19พระชลชาติอัมฤทธิ์กิตฺติคุโณวัดหนองบอนวิปัสสนาคณะจังหวัดระยอง
20พระเนติธรกองทรัพย์เจริญชินวโรวัดหนองบอนวิปัสสนาคณะจังหวัดระยอง
21พระอดุลย์อินทร์พิมพ์กตธมฺโมวัดไพรสณฑ์คณะจังหวัดระยอง
22พระปณชัยทิมครองธรรมกิตฺติปุญฺโญวัดไพรสณฑ์คณะจังหวัดระยอง
23พระสรายุทธสามารถทีปวํโสวัดไพรสณฑ์คณะจังหวัดระยอง
24พระณัฐพงศ์สารีสุขถิรสทฺโธวัดไพรสณฑ์คณะจังหวัดระยอง
25พระคมสัญน์โสธรพรสวรรค์สีลสํวโรวัดไพรสณฑ์คณะจังหวัดระยอง
26พระกิตติพันธ์สิบทัศน์เตชธมฺโมวัดมาบลูกจันทร์คณะจังหวัดระยอง
27พระประวิทย์ทนน้ำจิรสุโภวัดมาบลูกจันทร์คณะจังหวัดระยอง
28พระอติชาติคำผุยธมฺมวโรวัดมาบลูกจันทร์คณะจังหวัดระยอง
29พระพีรพลโพธิ์ทองสุนฺทโรวัดมาบเตยคณะจังหวัดระยอง
30พระสุนทรหมอยาดียสปาโรวัดมาบเตยคณะจังหวัดระยอง
31พระนพกรภิลัยวัลย์นิพฺภโยวัดมาบยางพรคณะจังหวัดระยอง
32พระคณิศรฉิมมาลีปริญฺโณวัดมาบยางพรคณะจังหวัดระยอง
33พระทศพลลี้เจริญชาคโรวัดราษฎร์อัสดารามคณะจังหวัดระยอง
34พระนุชาณะกลองดีอชิโตวัดราษฎร์อัสดารามคณะจังหวัดระยอง
35พระธีรทัศน์แสงแก้วฐิตเมโธวัดชากมันเทศคณะจังหวัดระยอง
36พระกฤษฎาพรเจริญสุขกาโมวัดชากมันเทศคณะจังหวัดระยอง
37พระธนพงษ์ติ้วทองสุเมธโสวัดแม่น้ำคู้คณะจังหวัดระยอง
38พระนิติเจริญมนต์สุปภาโสวัดแม่น้ำคู้คณะจังหวัดระยอง
39พระสุนันท์สอนทะสอนฐานวโรวัดแม่น้ำคู้คณะจังหวัดระยอง
40พระสายวงษ์สุวรรณกตปุญฺโญวัดแม่น้ำคู้คณะจังหวัดระยอง
41พระธิติเซี่ยงไฮ้อมโรวัดวังประดู่คณะจังหวัดระยอง
42พระศรีรัตน์รุ่งแสงจันทร์สุภทฺโทวัดสิทธิสามัคคีคณะจังหวัดระยอง
43พระชนาธิปรุ่งแสงจันทร์อภิวณฺโณวัดสิทธิสามัคคีคณะจังหวัดระยอง
44พระสุทิวัชสงวนพงษ์ฐานิสฺสโรวัดหนองมะปริงคณะจังหวัดระยอง
45พระนภสินธ์ล้วนเล็กสุจิตฺโตวัดหนองมะปริงคณะจังหวัดระยอง
46พระพรายแก้ววุฒินามปฎิภาโนวัดปากแพรกคณะจังหวัดระยอง
47พระอุสเลนต์ผาสุขชุติณฺธโรวัดปากแพรกคณะจังหวัดระยอง
48พระอรรถพลคินคีลาอิทฺธิญาโณวัดปากแพรกคณะจังหวัดระยอง
49พระจักรพงศ์คำหล้าจารุธมฺโมวัดปากแพรกคณะจังหวัดระยอง
50พระปิยพรด้วงเงินฐานิสฺสโรวัดปากแพรกคณะจังหวัดระยอง