รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๕ - วัดชากหมาก
ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง ระยอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 70 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสว่างการุณกรธมฺมสโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
2พระปรเมศวร์รุยาพรติสฺสโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
3พระพงศกรแป้นสุวรรณ์กตปุญฺโญวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
4พระกฤษฎาผ่องใสสุทฺธจิตฺโตวัดสระแก้วคณะจังหวัดระยอง
5พระรฐนนท์สิลบุญอติภทฺโทวัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
6พระรวิชญ์เมืองคล้ายจนฺทูปโมวัดสระแก้วคณะจังหวัดระยอง
7พระรังสรรค์งามเพราะปญฺญาวุฑโฒวัดบ้านคลองบางไผ่คณะจังหวัดระยอง
8พระวรพลฤทธิ์อินทร์วชิรญาโณวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
9พระวศินบุญประเสริฐฐานากโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
10พระวิรุฬห์ทองมาตุลิตธมฺโมวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
11พระวิวัฒน์มะลิซ้อนชินวโรวัดประชุมมิตรบำรุงคณะจังหวัดระยอง
12พระวีรภัทรพิลาถิรญาโณวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
13พระวีระพงษ์พาสวัสดิ์เขมานนฺโทวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
14พระสตางค์จั่นแจ้งอินฺทวณฺโณวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
15พระสมชายนุ่มดีปสนฺนมโนวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
16พระสรพลสรแสดงสุพโลวัดสระแก้วคณะจังหวัดระยอง
17พระพิสิษฐ์พงศ์กิตติโกศลภทฺทธมฺโมวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
18พระสายชลจันนาจพลวุฑฺโฒวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
19พระสิทธิโชควิเชียรธมฺมานนฺโทวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
20พระสิปปกรเพ็งแจ่มภทฺทธมฺโมวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
21พระสุริยาเรืองโหน่งจนฺทธมฺโมวัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
22พระอนันต์เอี่ยมพ่วงสุทฺธิญาโณวัดพลาคณะจังหวัดระยอง
23พระอาทิตย์อารีย์อติชาคโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
24พระอานนท์ดิษสรอภินนฺโทวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
25พระอาวรรัตหวัดดีจิตฺตสํวโรวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
26พระอุดมศักดิ์บัวศรีอุตฺตมสกฺโกวัดสระแก้วคณะจังหวัดระยอง
27พระเดชศักดิ์รวมธรรมสุธีโรวัดเนินกระปรอกคณะจังหวัดระยอง
28พระเอนกขาวประเสริฐกิตฺติคุโณวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
29พระเอนกเพ็ชรรัตน์เตชธโรวัดบ้านคลองบางไผ่คณะจังหวัดระยอง
30พระโยธินเรืองศิริอุชุจาโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
31พระโอภาสปิ่นอำนาจคุณวโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
32พระทศพรวงษ์เหรียญทองคุณวีโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
33พระฐิติกรเอรัสสะฐิตวิริโยวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
34พระณฤทธิ์นิ่มเจริญโสภณคุโณวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
35พระณัฐกิตติ์เขื่อนแก้วชุตินฺธโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
36พระณัฐชนนประภาแก้วสีลวฑฺฒโนวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
37พระชูศักดิ์เนื้อนิลจิตปุญฺโญวัดพลาคณะจังหวัดระยอง
38พระณัฐวัตรเจียมน้อยขนฺติสาโรวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
39พระทยากรสุขคงสมจิตฺโตวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
40พระชนกภัทรวงษ์เกิดชยธมฺโมวัดบ้านฉางคณะจังหวัดระยอง
41พระทวีบุญเทพอิสฺสรธมฺโมวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
42พระทัตเทพชัยชมภูอธิปญฺโญวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
43พระธนพงษ์ใจคิดสุทฺธจิตฺโตวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
44พระชญานนท์บุญจันทร์ญาณฉนฺโทวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
45พระธัชราเขียวภักดีปภสฺสโรวัดหนองโบสถ์คณะจังหวัดระยอง
46พระธาวินชัยชมภูธมฺมทีโปวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
47พระจิระศักดิ์พังพิศภูริปญฺโญวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
48พระธีรานันท์ด้วงต่ายชุตินฺธโรวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
49พระจิณณพัตพัวมณีญาณสาโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
50พระนพกรลิ้มถาวรวงศ์คมฺภีรปญฺโญวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง