รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๕ - วัดชากหมาก
ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง ระยอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 70 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีรภัทรพิลาถิรญาโณวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
2พระสว่างการุณกรธมฺมสโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
3พระสรพลสรแสดงสุพโลวัดสระแก้วคณะจังหวัดระยอง
4พระสมชายนุ่มดีปสนฺนมโนวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
5พระสตางค์จั่นแจ้งอินฺทวณฺโณวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
6สามเณรศุภสรณ์สารพันธ์วัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
7สามเณรศุภฤกษ์แถวเถื่อนทองวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
8สามเณรศักดิ์ดาเปศิริวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
9พระวีระพงษ์พาสวัสดิ์เขมานนฺโทวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
10พระสายชลจันนาจพลวุฑฺโฒวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
11พระวิวัฒน์มะลิซ้อนชินวโรวัดประชุมมิตรบำรุงคณะจังหวัดระยอง
12พระวิรุฬห์ทองมาตุลิตธมฺโมวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
13สามเณรวัชรชัยเกื้อการวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
14พระวศินบุญประเสริฐฐานากโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
15พระวรพลฤทธิ์อินทร์วชิรญาโณวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
16พระรังสรรค์งามเพราะปญฺญาวุฑโฒวัดบ้านคลองบางไผ่คณะจังหวัดระยอง
17พระรวิชญ์เมืองคล้ายจนฺทูปโมวัดสระแก้วคณะจังหวัดระยอง
18พระรฐนนท์สิลบุญอติภทฺโทวัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
19พระอาวรรัตหวัดดีจิตฺตสํวโรวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
20พระโอภาสปิ่นอำนาจคุณวโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
21พระโยธินเรืองศิริอุชุจาโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
22พระเอนกเพ็ชรรัตน์เตชธโรวัดบ้านคลองบางไผ่คณะจังหวัดระยอง
23พระเอนกขาวประเสริฐกิตฺติคุโณวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
24สามเณรเตชินท์สุพรรณอินทร์วัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
25พระเดชศักดิ์รวมธรรมสุธีโรวัดเนินกระปรอกคณะจังหวัดระยอง
26สามเณรอโนชากำแพงนิลวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
27พระอุดมศักดิ์บัวศรีอุตฺตมสกฺโกวัดสระแก้วคณะจังหวัดระยอง
28พระพิสิษฐ์พงศ์กิตติโกศลภทฺทธมฺโมวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
29พระอานนท์ดิษสรอภินนฺโทวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
30พระอาทิตย์อารีย์อติชาคโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
31พระอนันต์เอี่ยมพ่วงสุทฺธิญาโณวัดพลาคณะจังหวัดระยอง
32สามเณรอดิศรมิตรตะขบวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
33พระสุริยาเรืองโหน่งจนฺทธมฺโมวัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
34พระสิปปกรเพ็งแจ่มภทฺทธมฺโมวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
35พระสิทธิโชควิเชียรธมฺมานนฺโทวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
36พระชูศักดิ์เนื้อนิลจิตปุญฺโญวัดพลาคณะจังหวัดระยอง
37สามเณรถกลเกียรติฉัตรแก้วทองวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
38พระณัฐวัตรเจียมน้อยขนฺติสาโรวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
39สามเณรณัฐพนธ์เฮนเดอร์สันวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
40พระณัฐชนนประภาแก้วสีลวฑฺฒโนวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
41พระณัฐกิตติ์เขื่อนแก้วชุตินฺธโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
42พระณฤทธิ์นิ่มเจริญโสภณคุโณวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
43สามเณรณรงค์แสนสำอางค์วัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
44พระฐิติกรเอรัสสะฐิตวิริโยวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
45พระทยากรสุขคงสมจิตฺโตวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
46สามเณรชัยวัฒน์หลิมประเสริฐวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
47สามเณรชลิชประสิทธิ์ศักดิ์วัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
48พระชนกภัทรวงษ์เกิดชยธมฺโมวัดบ้านฉางคณะจังหวัดระยอง
49พระชญานนท์บุญจันทร์ญาณฉนฺโทวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
50พระจิระศักดิ์พังพิศภูริปญฺโญวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง