รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๖ - วัดชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ ระยอง

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศิวกรพลีพรหมปภาโสวัดวังจันทน์คณะจังหวัดระยอง
2พระจิรพงษ์พารอดจิรวํโสวัดชงโคคณะจังหวัดระยอง
3พระธนพลหิรัญรักษ์จิตฺตปุญฺโญวัดชงโคคณะจังหวัดระยอง
4พระณัฐวุฒิคล้ายพิมพ์พุทฺธวิริโยวัดชงโคคณะจังหวัดระยอง
5พระวีรยุทธบุญคล้อยปญฺญาวุโธวัดชงโคคณะจังหวัดระยอง
6พระศักดิ์สิทธิ์มั่งคั่งสิริคุตฺโตวัดชงโคคณะจังหวัดระยอง
7พระชาญชัยนาคตระกูลชาครธมฺโมวัดชงโคคณะจังหวัดระยอง
8พระไพรวัฒน์มิ่งเมืองแมนอธิจิตฺโตวัดชุมนุมในคณะจังหวัดระยอง
9พระสมยศยินดีสมยโสวัดชุมนุมในคณะจังหวัดระยอง
10พระสมชายเจริญจิรวฑฺฒโนวัดชุมนุมในคณะจังหวัดระยอง
11พระปิยทัศน์บุญให้ชุตินฺธโรวัดศรีโสภณคณะจังหวัดระยอง
12พระปรเมศร์ประทุมสินธ์ญาณสำวโรวัดศรีโสภณคณะจังหวัดระยอง
13สามเณรฤทธิ์ธรรมประทุมสินธ์-วัดศรีโสภณคณะจังหวัดระยอง
14พระปฐมพรศรีพลอยกมโลวัดพลงตาเอี่ยมคณะจังหวัดระยอง
15พระทยากรเงาะงามปญฺญาวุโธวัดพลงตาเอี่ยมคณะจังหวัดระยอง
16พระไตรภพพัดขุนปญญาธโรวัดเขาตลาดสิงหเสนีคณะจังหวัดระยอง
17พระประลองพลจินดากนโกวัดคลองไผ่คณะจังหวัดระยอง
18พระธีรพลพากเพียรธีรปญโญวัดคลองไผ่คณะจังหวัดระยอง
19พระเกิดรอดพ้นชาตธมฺโมวัดคลองบางบ่อคณะจังหวัดระยอง
20พระชาตรีทองล้วนสุวณฺโณวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
21พระสุภีร์วรรณสิงห์สุภรธมฺโมวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
22พระฉัตรสังวาลย์แซ่ภูสีลสํวโรวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
23พระรุ่งเพ็ชรนาคเกษมเขมธมฺโมวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
24พระสุวัฒน์กัณฑาสุวฒฺนธมฺโมวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
25พระภาณุวัฒน์พิมพ์สอนวฒฺนธมฺโมวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
26พระสุระชาติพูลทะกิจสุธมฺโมวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
27พระณัฐนิชพูลทะกิจกิจฺจธมฺโมวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
28พระนเรศรักธรรมสุนฺธมานโสวัดบึงตากาดคณะจังหวัดระยอง
29พระชินกฤตแสงทองธมฺมวณฺโณวัดบึงตากาดคณะจังหวัดระยอง
30พระจิรภัทรคงมั่นภทฺรธมฺโมวัดบึงตากาดคณะจังหวัดระยอง
31พระอาทิตย์แก้วทาอาทิตฺตธมฺโมวัดบึงตากาดคณะจังหวัดระยอง
32พระปณชัยนาคศรีกิตฺติสมฺปนฺโนวัดบึงตากาดคณะจังหวัดระยอง
33พระจิรัฏฐ์อำเคนอภิธมฺโมวัดเขาตาอิ๋นคณะจังหวัดระยอง
34พระสุรเชษฐ์สิงหะชงค์สุรธมฺโมวัดเขาตาอิ๋นคณะจังหวัดระยอง
35พระสิรวิทย์กิติกรเศรษฐ์สุธีโรวัดแก่งหวายคณะจังหวัดระยอง
36พระปาณวัฒน์ยอดน้อยวฒฺนธมฺโมวัดแก่งหวายคณะจังหวัดระยอง
37พระวิธวัชภูสมยาสุทฺธิญาโณวัดเขาโอภาสคณะจังหวัดระยอง
38พระเวทิศขวัญดีอธิสฺปุญฺโญวัดเขาโอภาสคณะจังหวัดระยอง
39พระสัญญาบัวฮมบุราปริปุณฺโณวัดเขาโอภาสคณะจังหวัดระยอง
40พระประกิจกิจอุดมทรัพย์อคฺคธมฺโมวัดเขาโอภาสคณะจังหวัดระยอง
41พระกรรชัยเที่ยงประเสริฐสุจิณฺณธมฺโมวัดชุมแสงคณะจังหวัดระยอง
42พระเมธัสนาคแสงทองชุติปญฺโญวัดชุมแสงคณะจังหวัดระยอง
43พระณภัทรจรสินธุ์คุณธมฺโมวัดชุมแสงคณะจังหวัดระยอง
44พระนิธินารถมณีสุธีโรวัดชุมแสงคณะจังหวัดระยอง