รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๗ - วัดมาบข่า
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมนัสร้อยอำแพงมนจิตฺโตวัดมาบข่าคณะจังหวัดระยอง
2พระพัสกรฉายารัตน์วรธมฺโมวัดมาบข่าคณะจังหวัดระยอง
3พระคฑาวุธจันทร์มณีฐานสมฺปนฺโนวัดมาบข่าคณะจังหวัดระยอง
4พระพชรพงษ์เชื้อผู้ดีสุเมโธวัดมาบข่าคณะจังหวัดระยอง
5พระอภิเดชพุ่มพยับอภิปุญฺโญวัดมาบข่าคณะจังหวัดระยอง
6พระน้ำทองแท้ศรีน้ำทองจารุวณฺโณวัดมาบข่าคณะจังหวัดระยอง
7พระสุดศักดาสายทองปุญฺญกาโมวัดมาบข่าคณะจังหวัดระยอง
8พระสรวิชญ์บุญเขียนปุญฺญาวุโธวัดมาบข่าคณะจังหวัดระยอง
9พระธนภัทรโคมเมืองอติภทฺโทวัดมาบข่าคณะจังหวัดระยอง
10พระสุวิบูรณ์ลาล่ำอติพโลวัดชากผักกูดคณะจังหวัดระยอง
11พระชาตรีบังเกิดผลฐิตวฑฺฒโนวัดหนองผักหนามคณะจังหวัดระยอง
12พระณกรณ์แซ่จิ๋วกนฺตปญฺโญวัดหนองผักหนามคณะจังหวัดระยอง
13พระชนะร่ำร้องภทฺทจาโรวัดหนองผักหนามคณะจังหวัดระยอง
14พระเกียรติศักดิ์ขำแก้วกตธมฺโมวัดปกรณ์ธรรมารามคณะจังหวัดระยอง
15พระกุลเดชเนยอิ่มขนฺติธโรวัดปกรณ์ธรรมารามคณะจังหวัดระยอง
16พระอัครณีจันทร์ไทยปิยสีโลวัดปกรณ์ธรรมารามคณะจังหวัดระยอง
17พระดนุพลม่วงสุขศรีนิสโภวัดปกรณ์ธรรมารามคณะจังหวัดระยอง
18พระกิตติชัยพุทธรักษาวราสโภวัดนพเก้าพนารามคณะจังหวัดระยอง
19พระธนกรวรภัทรหิรัญมาศธนากโรวัดหนองหว้าคณะจังหวัดระยอง
20พระชำนาญบุญเกิดโชติวโรวัดหนองหว้าคณะจังหวัดระยอง
21พระณรงค์เกตุแก้วคุณากโรวัดหนองหว้าคณะจังหวัดระยอง
22พระวัชระฤกษ์ชัยปยุตฺโตวัดหนองหว้าคณะจังหวัดระยอง
23พระวุฒิชัยนุชพงค์ภทฺทโกวัดหนองหว้าคณะจังหวัดระยอง
24พระประกิจสิทธิเวชอานนฺโทวัดมะขามเดี่ยวคณะจังหวัดระยอง
25พระณัฐพงษ์พิมพ์สวัสดิ์สนฺติกโรวัดมะขามเดี่ยวคณะจังหวัดระยอง
26พระกรีฑาพลมีสนามโกวิโทวัดมะขามเดี่ยวคณะจังหวัดระยอง
27พระเตชิตปั้นทองสุธมฺโมวัดมะขามเดี่ยวคณะจังหวัดระยอง
28พระสุรพัศบุตรสุขปิยธมฺโมวัดมะขามเดี่ยวคณะจังหวัดระยอง
29พระอรรถพลพัฒศิริจารุธมฺโมวัดมะขามเดี่ยวคณะจังหวัดระยอง
30พระกฤษฎาวงศ์ชมภูมหาวีโรวัดมะขามเดี่ยวคณะจังหวัดระยอง
31พระเกษมศักดิ์บุญกรานสิริธโรวัดอัษฎารามคณะจังหวัดระยอง
32พระเริงฤทธิ์กลั่นแก้วอคฺควโรวัดอัษฎารามคณะจังหวัดระยอง
33พระธนวัฒน์แหยมกระโทกฉนฺทสาโรวัดอัษฎารามคณะจังหวัดระยอง
34พระจักรภัทรเอี่ยมสำอางค์กตธมฺโมวัดอัษฎารามคณะจังหวัดระยอง
35พระธนกฤตศรีเมืองชยธมฺโมวัดอัษฎารามคณะจังหวัดระยอง
36พระอรรถนนท์ประสมบุญฐิตญาโณวัดอัษฎารามคณะจังหวัดระยอง
37พระนราวิชญ์ตันสกุลชัยอนาลโยวัดหนองบอนคณะจังหวัดระยอง
38พระศราวุฒิวงษ์ไพศาลถาวโรวัดหนองบอนคณะจังหวัดระยอง
39พระวิชาทับทิมสุขภิรธมฺโมวัดพนานิคมคณะจังหวัดระยอง
40พระอัศนัยเกิดโพธิ์คุณงฺกโรวัดประสิทธารามคณะจังหวัดระยอง
41พระปริญญาอ่อนพลับธมฺมทีโปวัดประสิทธารามคณะจังหวัดระยอง
42พระสนธิพลเมืองปวโรวัดประสิทธารามคณะจังหวัดระยอง
43พระพรชัยพึ่งพักตร์ธมฺมทีโปวัดประสิทธารามคณะจังหวัดระยอง
44พระยุธวิชัยถิ่นทับไทยยโสธโรวัดหนองระกำคณะจังหวัดระยอง
45พระธรรศธรรมแก้มนุ่มฐิตธมฺโมวัดหนองระกำคณะจังหวัดระยอง
46พระวันเอกเม่งอ่วมวายาโมวัดหนองระกำคณะจังหวัดระยอง
47พระเชาวลิตเข้มคำปวฑฺฒโนวัดเจริญศรีราษฎร์คณะจังหวัดระยอง
48พระอาทิตย์วัตร์ปิ่นแก้วอภิญาโณวัดเจริญศรีราษฎร์คณะจังหวัดระยอง
49พระภากรกุหลาบปภสฺสโรวัดเจริญศรีราษฎร์คณะจังหวัดระยอง
50พระสหรัฐพรมโกฎโกวิโทวัดเจริญศรีราษฎร์คณะจังหวัดระยอง