รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๘ - วัดน้ำใส
ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา ระยอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธานาเล็ดลอดอาทรโรจโนวัดน้ำเป็นคณะจังหวัดระยอง
2พระณัฐพลเลิศปิยะสีลโรจโนวัดน้ำเป็นคณะจังหวัดระยอง
3พระธนานัยเจริญรื่นวรโรจโนวัดน้ำเป็นคณะจังหวัดระยอง
4พระฉัตรมงคลปะสิ่งชอบสิริมงฺคโลวัดน้ำเป็นคณะจังหวัดระยอง
5พระศุภกรโอชะศรีปภงฺกโรวัดน้ำเป็นคณะจังหวัดระยอง
6พระวีระภัทร์เลิศล้ำวีตโทโสวัดน้ำเป็นคณะจังหวัดระยอง
7พระวีระศักดิ์แก้วศรีนวลสมาหิโตวัดน้ำใสคณะจังหวัดระยอง
8พระณัฐดนัยแก้วศรีนวลกิตฺติโกวัดน้ำใสคณะจังหวัดระยอง
9พระอนุวัติรักษาศีลโกวิโทวัดน้ำใสคณะจังหวัดระยอง
10พระจตุพลสำจางค์อินทร์พลวโรวัดน้ำใสคณะจังหวัดระยอง
11พระสว่างเห็ดตุมอุปสนฺโตวัดน้ำใสคณะจังหวัดระยอง
12พระอรรถวุฒิรูปสะอาดอตฺถวุฑฺโฒวัดสามแยกน้ำเป็นคณะจังหวัดระยอง
13พระชยันต์งามจินาภรณ์นนท์อคฺคธมฺโมวัดสามแยกน้ำเป็นคณะจังหวัดระยอง
14พระจอมพลใจสอาดกมฺมสุโภวัดสามแยกน้ำเป็นคณะจังหวัดระยอง
15พระสุกฤษฎิ์สุพรรณวงณ์ณตฺฐิโกวัดเหมืองแร่คณะจังหวัดระยอง
16พระณัฐดนัยใสสะอาดกนฺตวณฺโณวัดเหมืองแร่คณะจังหวัดระยอง
17พระศราวุธเจนจัดการสุเมธโสวัดเหมืองแร่คณะจังหวัดระยอง
18พระชยานันท์เพียรดีอกิญฺจโนวัดเหมืองแร่คณะจังหวัดระยอง
19พระเดโชชัยเพียรชอบโชติโกวัดเหมืองแร่คณะจังหวัดระยอง
20สามเณรธีรภัทร์แดงตนุ-วัดเหมืองแร่คณะจังหวัดระยอง
21พระพงศธรหวานเสนาะขนฺติพโลวัดคลองพระเจ้าคณะจังหวัดระยอง
22พระผดุงเกียรติสกุลสัมพันธ์ศรีอาตปโกวัดชำฆ้อคณะจังหวัดระยอง
23พระสนธยาคืนดีสนฺตจิตฺโตวัดชำฆ้อคณะจังหวัดระยอง
24พระภาณุพงศ์กรอบบางพุทฺธครุโกวัดชำฆ้อคณะจังหวัดระยอง
25พระเสถียรสุปะโคสุจิตฺโตวัดชำฆ้อคณะจังหวัดระยอง
26พระพงศกรห้วงศิลาโฆสโกวัดเขาช่องลมคณะจังหวัดระยอง
27พระรัตนกรเจริญสุขธมฺมิโกวัดเขาช่องลมคณะจังหวัดระยอง
28พระพัชรพลคร้ามบุญลือรกขิตธมฺโมวัดเขาช่องลมคณะจังหวัดระยอง
29พระนันธยศนึกหมายวิมโรวัดศรีประชาธรรมคณะจังหวัดระยอง
30พระประกิตบำรุงจตฺตมโลวัดศรีประชาธรรมคณะจังหวัดระยอง
31พระฐิติพงศ์มณีวิจิตรสามตฺถิโกวัดศรีประชาธรรมคณะจังหวัดระยอง
32พระอนันท์พร้อมเพรียงฐานงฺกโรวัดเขาช่องพริ้งคณะจังหวัดระยอง
33พระวรพลสระเกตุเตชพโลวัดเขาช่องพริ้งคณะจังหวัดระยอง
34พระชัยพรเล็กรัตน์อริญฺชโยวัดเขาช่องพริ้งคณะจังหวัดระยอง
35พระศักดิ์ชัยแรมวงค์ธมฺมเตโชวัดเขาช่องพริ้งคณะจังหวัดระยอง
36พระจักรกฤษเกษรศิริกวิวํโสวัดถ้ำสุวรรณภูผาคณะจังหวัดระยอง
37พระบุญเกิดดีหมั่นสนฺตจิตฺโตวัดถ้ำสุวรรณภูผาคณะจังหวัดระยอง
38พระอนุชิตวชิระเกียรติคุณอาทโรวัดถ้ำเขาโบสถ์คณะจังหวัดระยอง
39พระสุธากรยูรมารธิลพาโลวัดถ้ำเขาโบสถ์คณะจังหวัดระยอง
40พระบดินทร์บัวคำธมฺมวโรวัดถ้ำเขาโบสถ์คณะจังหวัดระยอง
41พระชนานันท์โมจินดาชยานนฺทโกวัดถ้ำเขาโบสถ์คณะจังหวัดระยอง
42พระอธิปโสรมรรคปญฺโญวัดถ้ำเขาโบสถ์คณะจังหวัดระยอง
43พระภูวรินทร์บุญสมภูริสีโลวัดห้วยทับมอญคณะจังหวัดระยอง
44พระสมปองยมจินดาอตฺตทีโปวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
45พระธเนศจูจันทร์วชิรํโสวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
46พระทิวากรยิ้มคงอตฺปโกวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
47พระชาญชัยเอี่ยมอ่อนธมฺมโชโตวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
48พระสมบัติสวยงามสมจิตฺโตวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
49พระณัฐพลไตรลักษณ์รตนวณฺโณวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
50พระกิตติพงษ์บุญเกิดอภินนฺโทวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง