รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๒ - วัดตะปอนใหญ่
ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 143 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิระภัทรศรีประเสริฐอภโยวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระสรสิชจันทร์พราหมณ์ถาวโรวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระคุณากรช่วยเกลื่อนโสภณสีโลวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระทศพรปั้นสุขกิตฺติปาโลวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระภานุพงศ์พรตเจริญภทฺทโกวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระสมโภชน์เลื่อมพักตร์ถาวรจิตฺโตวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระนเรศบุญฑีย์กุลวิมโลวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระจิระภัทรบุญลาภอาภสฺสโรวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระอรรถพลสาสะเนสุจิตฺโตวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระยศวฤทธิ์ขาวประภาวิจิตฺโตวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระไพบูลย์ชัยวันดีสุจิตฺโตวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระวรพจน์ถาวรคุณงฺกโรวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระทรงเกียรติพู่พุดตาลวิสุทฺธสีโลวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระธิติวุฒิปรัชญสุนทรนาถธมฺโมวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระธนดลสมาจารย์โฆสธมฺโมวัดซึ้งล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระวรากรสาสะเนถาวรจิตฺโตวัดซึ้งล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระสว่างพงษ์ทัศพัฒน์ปิยสาโรวัดซึ้งล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระนิธิวัชร์วิพัฒน์เจริญลาภญาณธโรวัดซึ้งล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระอนันตาสุกใสอนาวิโลวัดซึ้งล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระนพพลรัตนาคะขนฺติธมฺโมวัดซึ้งบนคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระณัฐภัทรวีระธรรมกุสลจิตฺโตวัดซึ้งบนคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระเมธาถนอมศิลป์ฐานิสฺสโรวัดซึ้งบนคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระวีรพงษ์ปุพพการีวิสุทฺโธวัดซึ้งบนคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระนราศิลป์คงสิงห์ทีปธมฺโมวัดอีแงวคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระจักรกฤษณ์พงษ์พันธ์จนฺกโกวัดอีแงวคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระวงศธรผันแปรถิรปุญฺโญวัดอีแงวคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระนฤพลทับที่สุดสนฺตมโนวัดอีแงวคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระธนพลบุญคู่กิตติสมปนฺโนวัดอีแงวคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระดนุพลแสวงศิลป์จนฺทสาโณวัดอีแงวคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระทรงวุฒิสวาฤทธิ์จนฺทวณฺโณวัดอีแงวคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระพงศกรมณีศรีสนฺตจิตโตวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระวิทวัสเอี่ยมใบพฤกษ์ติกขวิริโยวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระกิตติพัฒน์คชรังค์สนฺตจิตโตวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระแสนสุขเข็มทองรตนโชโตวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระยงยุทธสวัสดีฐานวโรวัดช้างข้ามคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระลัญชกรการนิยมถาวโรวัดวันยาวบนคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระจีระศักดิ์ถนอมจิตสุจิตฺโตวัดบางชันคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระเจริญทรัพย์เล็กกลางฐานวีโรวัดบางชันคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระณรงค์ศักดิ์ตั้งอนันต์จิตวิริโยวัดบางชันคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระพระสอนศักดิ์บุญเหลือกุสลจิตฺโตวัดเทพขาหย่างคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระจตุพรเกื้อจรูญจนฺทาโภวัดท่าสอนคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระพีรพัฒน์ประสาโทปวโรวัดท่าสอนคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระปิยทัศน์โอสถยโสวโรวัดท่าสอนคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระพรนรายณ์รัตนาคะติสฺสโรวัดคงคารามคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระสิริชัยลาติวัลย์ปญฺญาวุโธวัดคงคารามคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระศิวกรประจำกิจมงฺคโลวัดคงคารามคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระชัชพลศรีวิรัญสุจิณฺโณวัดคงคารามคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระวัชรพงษ์ชุณสนิทธมฺมปวโรวัดดอนอุดมคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระอดิศักดิ์พื้นผลอติภทฺโทวัดดอนอุดมคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระณัฐพงศ์ชลสินธ์วราสโยวัดหิรัญญารามคณะจังหวัดจันทบุรี