รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๓ - วัดสามผาน
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 157 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภัทรบิฐคล่องดีสุภทฺโทวัดบูรพาพิทยารามคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระนันทวัฒน์แพทย์รังษีชยานนฺโทวัดบูรพาพิทยารามคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระชุติพนธ์เย็นเจริญอคฺคธมฺโมวัดบุญญวาสวิหารคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระธนสินเจริญกิจติสฺสโรวัดบุญญวาสวิหารคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระธนากรแจ่มแจ้งจนฺทสาโรวัดบุญญวาสวิหารคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระศุภศิลป์แก้วพูลสนฺตมโนวัดหนองบัวคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระวัชรพงศ์สายพาณิชย์ธมฺมทีโปวัดหนองบัวคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระพงศภัสส์แพทย์ประทุมติกฺขปญฺโญวัดหนองบัวคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระสัณหพจน์สุพรรณสิงห์ครุธมฺโมวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระสมภพเชยทองปญฺญาวชิโรวัดพุทธคยารามคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระอิสราซื่อตรงอิทฺธิเตโชวัดพุทธคยารามคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระธรทัตคณาภิบาลคุณวีโรวัดพุทธคยารามคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระสิทธิชัยทรัพย์ประเสริฐวิสุทฺธสีโลวัดพุทธคยารามคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระศตวรรษจึงตระกูลเขมาภิรโตวัดบ่อพุคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระสิทธิโชคศรีจันทร์สุจิตฺโตวัดบ่อพุคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระชลัมพลกิจประเสริฐอคฺคปญฺโญวัดบ่อพุคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระนฤเบศบุญล้อมปภสฺสโรวัดบ่อพุคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระพีรบูรณ์สุขเกษมอคฺคธมฺโมวัดบ่อพุคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระสรวิชญ์โภคสิริปญฺญาวชิโรวัดบนคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระวายุจันทสิทธิ์อธิจิตฺโตวัดสามผานคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระธนกรแสวงการกนฺตวณฺโณวัดสามผานคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระภพธรซื่อตรงฐานวีโรวัดสามผานคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระธนัชสาวิเชียรโรควิมุตฺโตวัดหนองหงส์คณะจังหวัดจันทบุรี
24พระวริทธ์ทรบุญประเสริฐปุญฺญเสฎฺโฐวัดหนองหงส์คณะจังหวัดจันทบุรี
25พระโชคชัยโมคำชยธมฺโมวัดหนองหงส์คณะจังหวัดจันทบุรี
26พระนนทรีเสวลาภีธมฺมลาภีวัดหนองหงส์คณะจังหวัดจันทบุรี
27พระณัฐกิตติ์บุญเนินฐานกโรวัดบ้านสิ้วราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระโกเมศธรรมวงษ์ผลตปสีโลวัดเขาบายศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระพงศกรแย้มผลิยติโกวัดเขาบายศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระชานนท์มาศผลจนฺทสาโรวัดเขาบายศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระอภิสิทธิ์หอมเอนกกิตฺติปาโลวัดเขาบายศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระอติราชเจริญมรรคถิรจิตฺโตวัดเขาบายศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระณฐพลอาภาศรีทองสกุลกตสาโรวัดเขาบายศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระรัฐวิทย์จงอุทัยไพศาลฉนฺทธมฺโมวัดเขาบายศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระภูวดลแซ่โอขนฺติธมฺโมวัดเขาบายศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระดุษฎีแก้วพร้อมโชติวํโสวัดเขาบายศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระวีรวัฒน์วุฒิชัยอคฺคเตโชวัดนิโครธวรารามคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระธีรพันธุ์เทียมถวิลญาณธโรวัดนิโครธวรารามคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระธนะพงษ์เจริญชาติธนวํโสวัดนิโครธวรารามคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระวีรพัฒน์กระจ่างวีรวฑฺฒโนวัดนิโครธวรารามคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระธีรวัฒน์ทรัพย์จันทร์เขมธีโรวัดนิโครธวรารามคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระดำรงค์เกษรบัวอุปโลวัดนิโครธวรารามคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระธรรมนูญบานเพลิงสุชาโตวัดบึงบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระชญานน์โถแก้วสนฺตจิตโตวัดสระแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระพันภูมิสัตยะสัจจาวิสุทธิจิตโตวัดสระแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระเอกชัยยางธิสารจนฺทโกวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระณัฐวุฒิสามิภักดิ์กตปุญฺโญวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระเฉลิมชัยกลิ่นเกษรถิรธมฺโมวัดศรีเมืองคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระวงศธรกมลนันท์เขมจาโรวัดศรีเมืองคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระนทีล้วนกระเสมสุทฺธมานโสวัดศรีเมืองคณะจังหวัดจันทบุรี