รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๔ - วัดจันทร์แสงศรี
ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 110 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโกสุมเข็มทองอภิปุณฺโณวัดคลองปรือคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระวิทยาสีสืบพันธุ์ญาณธโรวัดคลองปรือคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระอานนท์คำสัตย์อานนฺโทวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระอมรอินทองอินฺทปญฺโญวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระกฤตกรเพ็ชรบุรีกิตฺติญาโณวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระณสรรวัชญ์พงสินณัชธนธรธมฺมวิชฺโชวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระสัญญาหล้าถ่ำธนวํโสวัดทุ่งเพลคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระสรวิศน้ำเขียวปริปุณฺโณวัดทุ่งเพลคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระอนาวินขันประทุมติสฺสโรวัดทุ่งเพลคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระสหัสวรรษสุวรรณทองกนฺตวณฺโณวัดทุ่งเพลคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระวิธวิทย์ผดุการณ์ถิรธมฺโมวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระคนิศรจันทสิทธิ์ปญฺญาธโรวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระเฉลิมพลเพ็ชรบุรีชุติปญฺโญวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระวิชิตบุญรังษีจนฺทปญฺโญวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระณัฐพลแก้วพิมบุตรโชติปญฺโญวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระจารุกิตติ์จำเริญดีอาจารธมฺโมวัดสระโอ่งคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระภูมินันท์หัดถีฐิตเปโมวัดสระโอ่งคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระอธิคุณบุญอากาศวิริยธโรวัดท่าหลวงบนคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระฉัตรชัยมานพอนาลโยวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระกิตติเดชคชเสนสีลเตโชวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระนาราเขี้ยวสิงห์อินฺทวํโสวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระคุณัชญ์คฤหบดีนาถสีโลวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระธีรวุฒิบุริสมัยอคฺคปญฺโญวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระอธิพงศ์บุญโกยสีลเตโชวัดน้ำรักคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระสุปรีชาร่วมสุขมนิโกวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระนพดลศิริโวหารถิรธมฺโมวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระชัยทัศน์ทองประทุนชยทสฺสโนวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระณัฐพลมิตรสมพรโกวิทธมฺโมวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระอนันดาปานหมื่นไวสุเมโธวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระวรภัคอิ่มผ่องปุญฺญภาโควัดพรหมคุณวนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระอภิเชษฐ์โพษาวรกิจฐิตปุญฺโญวัดพรหมคุณวนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระนันทวัฒน์ผลพฤกษาเขมจาโรวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระสุริยพรเติมงามอภิวณฺโณวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระประยุทธรักษาปยุตฺโตวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระมนัสยินดีถิรจิตฺโตวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระศุภวัฒชั้นเชิงผาสุโกวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระสิริชัยแซ่ซื้อชยานนฺโทวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระอภิรักษ์พะนาธมฺมรโตวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระพัทธพลสุภศรีฐิตเมโธวัดทับนครคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระสุธีพันมลีสุธีโรวัดทับนครคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระสิทธิพงษ์มูลคำภูริญาโณวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระบารมีพระศรีจิตคุโณวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระอานนท์คำสัตย์เตชพโลวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระยิ่งยศพรมนาอภิปุณฺโณวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระกานนธ์เศษกระโทกญาณวโรวัดโป่งโรงเซ็นคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระภณาฏรก้อนแก้วจนฺทสาโรวัดโป่งโรงเซ็นคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระชยุตย์บุตรสระน้อยอิทฺธิโชโตวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระอุดรชุ่มจิตรเขมวีโรวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระพิสิษฐ์มิ่งสูงเนินสีลสํวโรวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระพิตตินันฉิมกลีบฐิตสีโลวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี