รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๔ - วัดจันทร์แสงศรี
ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 110 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณัฐวุฒิช่วยยาวัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
2สามเณรแสงโสภาวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
3สามเณรอนุวัตน์สุรทิพย์วัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
4สามเณรนพวินท์สินรัตน์วัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
5สามเณรพงษ์พัฒน์ขุนณรงค์วัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
6สามเณรวีรภัทรมาตาวัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระพนาเหมาะตัวกตธมฺโมวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระสหัสวรรษสุวรรณทองกนฺตวณฺโณวัดทุ่งเพลคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระสุทธิรักษ์แก้วเกตุกนฺตวีโรวัดวังแซ้มคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระกรีฑาพลนาโพธิ์กิตฺติญาโณวัดขนุนคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระกฤตกรเพ็ชรบุรีกิตฺติญาโณวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระชาตรีใหม่ก๋งลายกิตฺติโกวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระธนกฤตอังษาวุธขนฺติโกวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระวิชิตบุญรังษีจนฺทปญฺโญวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระทัดจันทะวงจนฺทวํโสวัดปึกคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระภณาฏรก้อนแก้วจนฺทสาโรวัดโป่งโรงเซ็นคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระภูวนัยบัญรังษีจารุธมฺโมวัดพรหมอนุสรณ์คณะจังหวัดจันทบุรี
18พระปัญพลวงศ์แวววัลย์จารุธมฺโมวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระบารมีพระศรีจิตคุโณวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระสุพรรณ์ศิรินทร์จินฺตมโยวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระวุฒิชัยใจปลื้มจิรวฑฺฒโนวัดพญาบนคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระจุมพลพุ่มพวงจิรสีโลวัดบางจะอ้ายคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระชัยทัศน์ทองประทุนชยทสฺสโนวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระมานะผลกิจชยานนฺโทวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระสิริชัยแซ่ซื้อชยานนฺโทวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระชัยวัฒน์นาควงศ์ชยาภินนฺโทวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระปุณพจน์สารทรัพย์ชินวโรวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระเฉลิมพลเพ็ชรบุรีชุติปญฺโญวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระอวยชัยขวัญเย็นญาณธมฺโมวัดพญาบนคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระวิทยาสีสืบพันธุ์ญาณธโรวัดคลองปรือคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระกานนธ์เศษกระโทกญาณวโรวัดโป่งโรงเซ็นคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระณรงค์เดชอิ่มผ่องฐานวีโรวัดปึกคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระณัฐพงษ์พลปิยะฐานวีโรวัดพรหมอนุสรณ์คณะจังหวัดจันทบุรี
34พระประสิทธิ์มีมงคลฐานวีโรวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระบุญธรรมเทียมเขาฐิตธมฺโมวัดท่าหลวงล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระอภิเชษฐ์โพษาวรกิจฐิตปุญฺโญวัดพรหมคุณวนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระพีระพัฒน์รักษาฐิตวิริโยวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระพิตตินันฉิมกลีบฐิตสีโลวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระณรงค์ฤทธิ์สุขสมพรฐิติสีโลวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระภูมินันท์หัดถีฐิตเปโมวัดสระโอ่งคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระพัทธพลสุภศรีฐิตเมโธวัดทับนครคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระอนาวินขันประทุมติสฺสโรวัดทุ่งเพลคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระมนัสยินดีถิรจิตฺโตวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระนพดลศิริโวหารถิรธมฺโมวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระวิธวิทย์ผดุการณ์ถิรธมฺโมวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระภูริทัตวิมลภักดิ์ทีปงฺกโรวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระรัชชานนท์บุญนาธนปญฺโญวัดท่าหลวงล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระสัญญาหล้าถ่ำธนวํโสวัดทุ่งเพลคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระอภิรักษ์พะนาธมฺมรโตวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระณสรรวัชญ์พงสินณัชธนธรธมฺมวิชฺโชวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี