รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๔ - วัดจันทร์แสงศรี
ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 110 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรีฑาพลนาโพธิ์กิตฺติญาโณวัดขนุนคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระกฤตกรเพ็ชรบุรีกิตฺติญาโณวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระกานนธ์เศษกระโทกญาณวโรวัดโป่งโรงเซ็นคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระกิตติคุณทองทิพย์อภิปุณฺโณวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระกิตติเดชคชเสนสีลเตโชวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระคนิศรจันทสิทธิ์ปญฺญาธโรวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระคุณัชญ์คฤหบดีนาถสีโลวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระจารุกิตติ์จำเริญดีอาจารธมฺโมวัดสระโอ่งคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระจิตพรโพธิบัติธมฺมวโรวัดขนุนคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระจิรัฏฐ์หัสคุณอคฺคปญฺโญวัดพรหมอนุสรณ์คณะจังหวัดจันทบุรี
11พระจุมพลพุ่มพวงจิรสีโลวัดบางจะอ้ายคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระฉัตรชัยมานพอนาลโยวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระชยุตย์บุตรสระน้อยอิทฺธิโชโตวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระชัยทัศน์ทองประทุนชยทสฺสโนวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระชัยวัฒน์นาควงศ์ชยาภินนฺโทวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระชาญชกิจธรรมสุทธิ์อคฺคธมฺโมวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระชาตรีใหม่ก๋งลายกิตฺติโกวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระชิษณุพงศ์อาศพลอติพโลวัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระณรงค์ฤทธิ์สุขสมพรฐิติสีโลวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระณรงค์เดชอิ่มผ่องฐานวีโรวัดปึกคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระณสรรวัชญ์พงสินณัชธนธรธมฺมวิชฺโชวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระณัฐพงษ์พลปิยะฐานวีโรวัดพรหมอนุสรณ์คณะจังหวัดจันทบุรี
23พระณัฐพลมิตรสมพรโกวิทธมฺโมวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระณัฐพลแก้วพิมบุตรโชติปญฺโญวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระดนัยนฤมลนาถธมฺโมวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระทัดจันทะวงจนฺทวํโสวัดปึกคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระธนกฤตอังษาวุธขนฺติโกวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระธีรภัทรถัมพาพงษ์อคฺคปญฺโญวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระธีรวุฒิบุริสมัยอคฺคปญฺโญวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระนครินทร์ศรีทองนาถสีโลวัดบางจะอ้ายคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระนพดลศิริโวหารถิรธมฺโมวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระนันทวัฒน์ผลพฤกษาเขมจาโรวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระนาราเขี้ยวสิงห์อินฺทวํโสวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระบารมีพระศรีจิตคุโณวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระบุญธรรมเทียมเขาฐิตธมฺโมวัดท่าหลวงล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระประยุทธรักษาปยุตฺโตวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระประสิทธิ์มีมงคลฐานวีโรวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระปัญพลวงศ์แวววัลย์จารุธมฺโมวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระปุณพจน์สารทรัพย์ชินวโรวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระพนาเหมาะตัวกตธมฺโมวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระพัทธพลสุภศรีฐิตเมโธวัดทับนครคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระพิตตินันฉิมกลีบฐิตสีโลวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระพิสิษฐ์มิ่งสูงเนินสีลสํวโรวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระพีระพัฒน์รักษาฐิตวิริโยวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระภณาฏรก้อนแก้วจนฺทสาโรวัดโป่งโรงเซ็นคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระภัสดาสุขคีรีอาภสฺสโรวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระภาณุพงษ์คามสุขภูริปญฺโญวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระภูมินันท์หัดถีฐิตเปโมวัดสระโอ่งคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระภูริทัตวิมลภักดิ์ทีปงฺกโรวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระภูวนัยบัญรังษีจารุธมฺโมวัดพรหมอนุสรณ์คณะจังหวัดจันทบุรี