รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๔ - วัดจันทร์แสงศรี
ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 110 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรีฑาพลนาโพธิ์กิตฺติญาโณวัดขนุนคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระกฤตกรเพ็ชรบุรีกิตฺติญาโณวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระกานนธ์เศษกระโทกญาณวโรวัดโป่งโรงเซ็นคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระกิตติคุณทองทิพย์อภิปุณฺโณวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระกิตติเดชคชเสนสีลเตโชวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระคนิศรจันทสิทธิ์ปญฺญาธโรวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระคุณัชญ์คฤหบดีนาถสีโลวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระจารุกิตติ์จำเริญดีอาจารธมฺโมวัดสระโอ่งคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระจิตพรโพธิบัติธมฺมวโรวัดขนุนคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระจิรัฏฐ์หัสคุณอคฺคปญฺโญวัดพรหมอนุสรณ์คณะจังหวัดจันทบุรี
11พระจุมพลพุ่มพวงจิรสีโลวัดบางจะอ้ายคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระฉัตรชัยมานพอนาลโยวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระชยุตย์บุตรสระน้อยอิทฺธิโชโตวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระชัยทัศน์ทองประทุนชยทสฺสโนวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระชัยวัฒน์นาควงศ์ชยาภินนฺโทวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระชาญชกิจธรรมสุทธิ์อคฺคธมฺโมวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระชาตรีใหม่ก๋งลายกิตฺติโกวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระชิษณุพงศ์อาศพลอติพโลวัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระณรงค์ฤทธิ์สุขสมพรฐิติสีโลวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระณรงค์เดชอิ่มผ่องฐานวีโรวัดปึกคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระณสรรวัชญ์พงสินณัชธนธรธมฺมวิชฺโชวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระณัฐพงษ์พลปิยะฐานวีโรวัดพรหมอนุสรณ์คณะจังหวัดจันทบุรี
23พระณัฐพลมิตรสมพรโกวิทธมฺโมวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระณัฐพลแก้วพิมบุตรโชติปญฺโญวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
25สามเณรณัฐวุฒิช่วยยาวัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระดนัยนฤมลนาถธมฺโมวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระทัดจันทะวงจนฺทวํโสวัดปึกคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระธนกฤตอังษาวุธขนฺติโกวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระธีรภัทรถัมพาพงษ์อคฺคปญฺโญวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระธีรวุฒิบุริสมัยอคฺคปญฺโญวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระนครินทร์ศรีทองนาถสีโลวัดบางจะอ้ายคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระนพดลศิริโวหารถิรธมฺโมวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
33สามเณรนพวินท์สินรัตน์วัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระนันทวัฒน์ผลพฤกษาเขมจาโรวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระนาราเขี้ยวสิงห์อินฺทวํโสวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระบารมีพระศรีจิตคุโณวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระบุญธรรมเทียมเขาฐิตธมฺโมวัดท่าหลวงล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระประยุทธรักษาปยุตฺโตวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระประสิทธิ์มีมงคลฐานวีโรวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระปัญพลวงศ์แวววัลย์จารุธมฺโมวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระปุณพจน์สารทรัพย์ชินวโรวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
42สามเณรพงษ์พัฒน์ขุนณรงค์วัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระพนาเหมาะตัวกตธมฺโมวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระพัทธพลสุภศรีฐิตเมโธวัดทับนครคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระพิตตินันฉิมกลีบฐิตสีโลวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระพิสิษฐ์มิ่งสูงเนินสีลสํวโรวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระพีระพัฒน์รักษาฐิตวิริโยวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระภณาฏรก้อนแก้วจนฺทสาโรวัดโป่งโรงเซ็นคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระภัสดาสุขคีรีอาภสฺสโรวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระภาณุพงษ์คามสุขภูริปญฺโญวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี