รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๔ - วัดจันทร์แสงศรี
ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 110 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญธรรมเทียมเขาฐิตธมฺโมวัดท่าหลวงล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระสิทธิศักดิ์นิลมาศสุภทฺโทวัดท่าหลวงล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระรัชชานนท์บุญนาธนปญฺโญวัดท่าหลวงล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระจุมพลพุ่มพวงจิรสีโลวัดบางจะอ้ายคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระนครินทร์ศรีทองนาถสีโลวัดบางจะอ้ายคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระสงวนธัญญาทิพย์สุจิตฺโตวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระไพบูลย์อุ่นคำปญฺญาทีโปวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระชาญชกิจธรรมสุทธิ์อคฺคธมฺโมวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระกิตติคุณทองทิพย์อภิปุณฺโณวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระประสิทธิ์มีมงคลฐานวีโรวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระพนาเหมาะตัวกตธมฺโมวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระอภัยดาวเรืองอภโยวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระมานะผลกิจชยานนฺโทวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระปัญพลวงศ์แวววัลย์จารุธมฺโมวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระชาตรีใหม่ก๋งลายกิตฺติโกวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระชัยวัฒน์นาควงศ์ชยาภินนฺโทวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
17สามเณรแสงโสภาวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระชิษณุพงศ์อาศพลอติพโลวัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
19สามเณรพงษ์พัฒน์ขุนณรงค์วัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
20สามเณรนพวินท์สินรัตน์วัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
21สามเณรอนุวัตน์สุรทิพย์วัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
22สามเณรวีรภัทรมาตาวัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
23สามเณรณัฐวุฒิช่วยยาวัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระอธิคุณบุญอากาศวิริยธโรวัดท่าหลวงบนคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระฉัตรชัยมานพอนาลโยวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระกิตติเดชคชเสนสีลเตโชวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระนาราเขี้ยวสิงห์อินฺทวํโสวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระคุณัชญ์คฤหบดีนาถสีโลวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระธีรวุฒิบุริสมัยอคฺคปญฺโญวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระอธิพงศ์บุญโกยสีลเตโชวัดน้ำรักคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระสุพรรณ์ศิรินทร์จินฺตมโยวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระดนัยนฤมลนาถธมฺโมวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระภัสดาสุขคีรีอาภสฺสโรวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระอภิรักษ์ธรรมสุทธิ์อภิธมฺโมวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระสมศักดิ์รักษาโสภณจิตฺโตวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระพีระพัฒน์รักษาฐิตวิริโยวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระนันทวัฒน์ผลพฤกษาเขมจาโรวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระสุริยพรเติมงามอภิวณฺโณวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระประยุทธรักษาปยุตฺโตวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระมนัสยินดีถิรจิตฺโตวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระศุภวัฒชั้นเชิงผาสุโกวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระสิริชัยแซ่ซื้อชยานนฺโทวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระอภิรักษ์พะนาธมฺมรโตวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระพัทธพลสุภศรีฐิตเมโธวัดทับนครคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระสุธีพันมลีสุธีโรวัดทับนครคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระสิทธิพงษ์มูลคำภูริญาโณวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระบารมีพระศรีจิตคุโณวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระอานนท์คำสัตย์เตชพโลวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระยิ่งยศพรมนาอภิปุณฺโณวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระกานนธ์เศษกระโทกญาณวโรวัดโป่งโรงเซ็นคณะจังหวัดจันทบุรี